Степен Бакалавър

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2020/2021 година
 
ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
28.09.2020 – 15.01.2021 Учебни занятия 15 седмици
18.01.2021 – 06.02.2021 Изпитна сесия 3 седмици
08.02.2021 – 13.02.2021 Поправителна сесия 1 седмица
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ и ІІІ КУРС
15.02.2021 – 28.05.2021 Учебни занятия 15 седмици
31.05.2021 – 19.06.2021 Изпитна сесия 3 седмици
21.06.2021 – 26.06.2021 Поправителна сесия 1 седмица
28.06.2021 – 30.07.2021 Производствена практика  
По време на следването си, студентите редовно обучение трябва да проведат производствена практика 200 часа.
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА ІV КУРС
15.02.2021 – 07.05.2021 Учебни занятия 12 седмици
10.05.2021 – 22.05.2021 Изпитна сесия 2 седмици
25.05.2021 – 29.05.2021 Поправителна сесия 1 седмица
31.05.2021 – 23.07.2021 Изработване на дипломна работа 8 седмици
 
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
13.09.2021 – 17.09.2021   1 седмица
 
ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ
18.01.2021 – 06.02.2021 Учебни занятия за зимен семестър 3 седмици
31.05.2021 – 19.06.2021 Учебни занятия за летен семестър 3 седмици
21.06.2021 – 28.06.2021 Производствена практика  
По време на следването си, студентите задочно обучение трябва да проведат производствена практика 100 часа.
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
08.03.2021 – 13.03.2021 Трета ликвидационна сесия за учебната 2019/2020
26.07.2021 – 30.07.2021 Първа редовна сесия
27.09.2021 – 01.10.2021 Втора редовна сесия
07.03.2022 – 12.03.2022 Трета (ликвидационна) сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2020 – 01.01.2021 Коледна ваканция
02.08.2021 – 31.08.2021 Лятна ваканция
 
Актуализация на графика за учебната 2019/2020
Ликвидационна сесия
14.09.2021 – 25.09.2021   2 седмици
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли