Степен Магистър след средно образование, спец. "Химично и биохимично инженерство"

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2020/2021 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на френски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
28.09.2020 – 15.01.2021 Учебни занятия 15 седмици
18.01.2021 – 06.02.2021 Изпитна сесия 3 седмици
08.02.2021 – 13.02.2021 Поправителна сесия 1 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ, ІІI и IV КУРС
15.02.2021 – 28.05.2021 Учебни занятия 15 седмици
31.05.2021 – 19.06.2021 Изпитна сесия 3 седмици
21.06.2021 – 26.06.2021 Поправителна сесия 1 седмица
 
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
28.06.2021 – 23.07.2021 За II курс
21.06.2021 – 10.09.2021 За III и IV курс  
 
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
13.09.2021 – 17.09.2021   1 седмица
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА V КУРС
15.02.2021 – 02.07.2021  Изработване на дипломна работа 20 седмици
 
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
26.07.2021 – 30.07.2021 Първа редовна сесия
27.09.2021 – 05.10.2021 Втора редовна сесия
01.11.2021 – 12.11.2021 Трета редовна сесия
08.03.2022 – 13.03.2022 Ликвидационна сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2020 – 01.01.2021 Коледна ваканция
02.08.2021 – 31.08.2021 Лятна ваканция
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли