Степен Магистър

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2020/2021 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
12.10.2020 – 18.12.2020 Учебни занятия 10 седмици
04.01.2021 – 29.01.2021 Изпитна сесия 4 седмици
01.02.2021 – 05.02.2021 Поправителна сесия 1 седмица
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
08.02.2021 – 16.04.2021 Учебни занятия 10 седмици
19.04.2021 – 07.05.2021 Изпитна сесия 3 седмици
10.05.2021 – 14.05.2021 Поправителна сесия 1 седмица
 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
17.05.2021 – 29.10.2021    
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ
18.01.2021 – 06.02.2021 Учебни занятия за зимен семестър 3 седмици
31.05.2021 – 19.06.2021 Учебни занятия за летен семестър 3 седмици
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
 
01.11.2021 – 12.11.2021 Първа редовна сесия  
08.03.2021 – 12.03.2021 Втора редовна сесия  
26.07.2021 – 30.07.2021 Трета (ликвидационна) сесия  
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2020 – 01.01.2021 Коледна ваканция
02.08.2021 – 31.08.2021 Лятна ваканция
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли