График на изпитни дати за ликвидационна сесия 14.09.2020 г. - 25.09.2020 г..

Важно!

Съгласно чл. 45, ал.4. от Правилника за учебна дейност :

„За студентите от задочна форма на обучение всички обучаващи катедри задължително обявяват всеки месец изпитни дати в рамките на учебната година. На изпитните дати по дадена дисциплина, обявени за задочни студенти, могат да се явяват всички студенти редовно обучение, като след третото явяване за съответната учебна година трябва да представят индивидуален протокол.”


ИЗПИТНИ ДАТИ
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 14.09.2020 г. - 25.09.2020 г.

   

Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, час, зала

I

Математика 1
Математика 2

Проф. А. Дишлиев
Проф. С. Ненов

Редовни и задочни студенти

17.09.2020, 10-12h.
UCTMelearn

24.09.2020, 10-12h.
UCTMelearn

II

Числени методи

Доц. Й. Ангелова

Редовни и задочни студенти

17.09.2020, 10-12h.
UCTMelearn

24.09.2020, 10-12h.
UCTMelearn

I

Информатика I и II част

Доц. Д. Пилев

АУ, БМ, ЕК, ХИ, ИМ, ОС,БП, ГБ, ПИ, СЛ, НК, ПХ

17.09.2020, 11:00, зала 151 В

I

Информатика I и II част

гл.ас. д-р С. Панов

БТ, МТ, МЗ

23.09.2020, 10:00, зала 151 В

I

Информатика I и II част

гл.ас. д-р Ф. Томова

Всички специалности, задочно обучение

26.09.2020, 10:00, зала 129 А

I

Информатика I и II част

гл.ас. д-р Д. Борисов

ХБИ c френски

24.09.2020, 10:00, зала 321 А

I

Физика IІ ч.

проф. Пл. Петков

ХИ с немски

24.09.2020, 11:00, зала 22 Б

I

II

Физика I ч.

Физика IІ ч.

доц. И. Гугов

ОС, НК, ПИ, СЛ, БП, МЗ

24.09.2020, 11:00, зала 22 Б

I

II

Физика I ч.

Физика IІ ч.

доц. Р. Харизанова

АУ, БТ, БМ, ХИ, ЕК, ИМ

24.09.2020, 11:00, зала 22 Б

I, II

Класическа физика I и II ч., Квантова физика

гл. ас. Вл. Иванова

БИ на френски

24.09.2020, 11:00, зала 22 Б

I

Техническа механика

доц. В. Илиев

Всички от ФХТ и ФММ

ХИ и ЕК от ФХСИ

24.09.2020 ,9:00, зала 303 Б

I,II

Техническа механика

доц. Юлияна Яворова

БМ, ИM, АУ-Iк.
БТ- IIк.

24.09.2020, 12:00, зала 19 Б

I

ТМ 1, 2 с преподаване на

немски език

доц. Юлияна Яворова

ХИ на немски език– І курс

24.09.2020, 12:00, зала 19 Б

I

Основи на конструирането и CAD

Доц. Г. Пъндев

Всички специалности, редовно обучение

24.09.2020, 11:00, зала 14 Б

I

Техническо чертане

фр.ез /ТЧ/

Доц. Г. Пъндев

ХБИ на френски ез., редовно

24.09.2020, 11:00, зала 114 Б

I

OK&CAD

задочно

гл.ас. Ил. Лесев

ОС, БП, ПИ, ПХ, СЛ, ГБ, НК; БМ, АУ, ИМ, ХИ, ЕК;

19.09.2020 (събота), 11:00, зала 42 Б

I

Елементи на конструирането 2

доц. д-р инж. Валентин Славов

ХП – химично инженерство на немски

18.09.2020, 10:00, зала 7 Б

I

Механика 1

(Mecanique I)

 

проф. Климент Хаджов

ХБИ – френски език

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

І, ІІ

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Проф. д-р инж. Митко Георгиев

Всички специалности

16.09.2020, от 11:00 до 13:00, зала 19 Б

 

І, ІІ

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Доц. д-р инж. Венета Първанова

Всички специалности

16.09.2020, от 11:00 до 13:00, зала 19 Б

 

І, ІІ

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Доц. д-р инж. Валери Йорданов

Всички специалности

15.09.2020, от 11:00 до 13:00, зала 19 Б

І

Неорганична химия ІІ част и Обща химия

Гл. ас. д-р инж. Вероника Караджова

АУ, ИМ, БМ, БТ, МТ, МЗ

15.09.2020, от 11.00 до 13.00, зала 19 Б

III

ПА 2

проф. д-р Е. Симеонов

всички специалности

25.09.2020, 9:00, кат. “ИХ“

III, IV

ПА1, ПА2

доц. д-р С. Чаушев

всички специалности

15.09.2020, 9:00, кат. “ИХ“

II

ПА

проф. д-р Й. Христов

АИТ, ИМ

18.09.2020, 9:00, кат. “ИХ“

II

Физикохимия I

Доц. Г. Радева

grradeva@uctm.edu

tel.0879166670

БП, ПГ, ЦХ, ТД, ГР, ПИ, СЛ, ЕЛ, НХ, ОС, ХИ

25.09.2020, 10:00, зала 22 Б

II

Колоидна химия

Доц. А. Попова

apopova@uctm.edu

tel.0887600969

БТ, БМ

14.09.2020, 9:00, зала 22 Б

II

Физикохимия

Доц. А. Попова

apopova@uctm.edu

tel.0887600969

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ

 

15.09.2020, 9:00, зала 22 Б

II

Физикохимия

Гл. ас. Васил Карастоянов

vasko_kar@uctm.edu

tel.0897066425

АИТ, ИМ

16.09.2020, 10:00, зала 424 A

III

Физикохимия II

Гл.ас. Николета Иванова

n.ivanova@uctm.edu

БП, ПГ, ЦХ, ТД, ГР, ПИ, СЛ, ЕЛ, НХ, ОС, ХИ

16.09.2020, 10:00, зала 22 Б

II

 

Равновесна Термодинамика (на немски език)

Гл.ас. Кристиян Гиргинов

girginov@uctm.edu

ХПС

18.09.2020, 10:00, зала 424 A

III

Химия IV (Физикохимия)

(на немски език)

Гл.ас. Кристиян Гиргинов

girginov@uctm.edu

ХПС

18.09.2020, 10:00, зала 424 A

I

Термохимия

Проф. Мартин Божинов

martin@uctm.edu

0889298679

ХБИ

Индивидуални задания

 

III

Химична кинетика

Проф. Мартин Божинов

martin@uctm.edu

0889298679

ХБИ

Индивидуални задания

 

III

Термодинамика

Проф. Мартин Божинов

martin@uctm.edu

0889298679

ХБИ

Индивидуални задания

 

II

Формална кинетика

Проф. Мартин Божинов

martin@uctm.edu

0889298679

ХБИ

Индивидуални задания

 

 

Органична химия I и II част

Проф. д-р инж. Емилия Найденова

Всички

23.09.2020 (сряда), 9:00-12:00, зала 19 Б

 

Органична химия I и II част

Доц. д-р инж. Петър Тодоров

Всички

24.09.2020 (четвъртък), 9:00-12:00,

зала 19 Б

 

Органична химия

Гл. ас. д-р инж. Антон Георгиев

Всички специалности, слушали лекции при

гл.ас. д-р А. Георгиев

21.09.2020 (понеделник), 12:00, зала 134 Б

 

Органична химия

доц. Даниела Цекова

Всички специалности

25.09 2020 (петък), 10:00–13:00, зала 134 Б

 

АХ; АХ с ИМ; ИМАХ

доц. д-р инж. С. Георгиева

Всички специалности

24.09.2020 (четвъртък), 9:00–11:00,

зала 22 Б

 

АХ; АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

Всички специалности

24.09.2020 (четвъртък), 9:00–11:00,

зала 22 Б

 

АХ; ИМАХ; АХ с ИМ

 доц. д-р инж. А. Сурлева

 Всички специалности

17.09.2020 (четвъртък), 9:00, зала 22 Б  

 

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Д. Илиева

АИТ, ИМ, ХИ(немски)

17.09.2020 (четвъртък), 9:00, зала 22 Б

 

Автоматизация на производството

Проф. д-р А. Грънчарова

всички специалности

19.09.2020, 10:00, зала 424 А

III

Микропроцесорна техника

Доц. д-р. А.Атанасов

АУ, БМ

16.09.2020, 10:00, зала 151 В

 

ОХМТ

 

доц. Лъчезар Радев

 

всички специалности

19.09.2020, 11:00, зала 426б А

 

 

Производствена безопасност

доц. Мариана Христова

 

всички специалности

23.09.2020, 13:00, зала 420 А

 

 

Производствена безопасност

гл.ас. Спаска Янева

всички специалности

15.09.2020, 10:00, зала 420 А

 

 

Производствена безопасност

доц. Надежда Рангелова

Химично инженерство с немски език

15.09.2020, 11:00, зала 416 А

II

Основи на конструирането и CAD

Доц. Г. Пъндев

МТ, МЗ, БТ

задочно обучение

24.09.2020, 11:00, зала 114 Б

II

 

Механика 2

(ВМНСС)

с преподаване на фр. език

доц. Димитър Дончев

ХБИ – френски език

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

II

задочно

Техническа механика

доц. Димитър Дончев

ПХ,ПИ,ОС,НК,БП,СЛ,ЕК,ХИ

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

II

Техническа механика - ТM 3 с преподаване на немски език

проф. Климент Хаджов

ХИ – немски език

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

II

Биомеханика на фр.ез

проф. Климент Хаджов

ХБИ на фр.ез

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

II

Числени методи на фр.ез

доц. Димитър Дончев

ХБИ – френски език

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

V

Избор и свойства на материалите

проф. Климент Хаджов

ХБИ – френски език

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

(Iс.)

Биомеханика

проф. Климент Хаджов

БМ - маг.

18.09.2020, 10:00, зала 19 Б

II- ред.

III- зад.

Машинознание (с проект) – код b172

доц. Димитър Караиванов

МТ, МЗ

24.09.2020, 13:00, зала 7 Б

II

Техническа механика (проект) – код b118

доц. Димитър Караиванов

БП, ГБ, НК, ОС, ПИ, ПХ, СЛ, ЕК, ХИ, БМ

24.09.2020, 13:00, зала 7 Б

II

Електротехника 1, 2 част

Гл. ас. В. Тодоров

АИТ

16.09.2020, 10:00, лаб. 28 Б

II

Електротехника и електроника

Гл. ас. В. Тодоров

БТ, БМ, МТ

16.09.2020, 10:00, лаб. 28 Б

 

Електротехника и Електроника

доц. А. Андонов

Всички специалности

16.09.2020 (сряда), 10:00, лаб. 27 Б

 

 

Електрически измервания

 

доц. А. Андонов

АИТ

16.09.2020 (сряда), 10:00, лаб. 27 Б

 

ЕБМО

доц. А. Андонов

БП

16.09.2020 (сряда), 10:00, лаб. 27 Б

 

Електроника

гл.ас. д-р Х. Анчев

АИТ

16.09.2020 (сряда), 10:00, лаб. 27 Б

 

Цифрова техника

гл.ас. д-р Х. Анчев

АИТ, БМИ

16.09.2020 (сряда), 10:00, лаб. 27 Б

 

Електротехника и електроника

Гл. ас. Димитър Борисов

ХБИ на френски език

23.09.2020, 10:00, лаб. 27 Б

всички

Топлотехника

доц. Нина Пенкова

Всички специалности

17.09.2020, 10:00-14:00, зала 18 Б

24.09.2020, 10:00-14:00, зала 18 Б

всички

Топлотехника

гл. ас. Калин Крумов

Всички специалности

17.09.2020, 10:00 - 14:00, зала 18 Б

24.09.2020, 10:00 - 14:00, зала 18 Б

І и ІІІ

Обща и неорганична химия, Неорганична химия

Доц. д-р инж. Мария Атанасова

френска специалност

14.09.2020, 14:00 - 16:00, зала 303 Б

I

Педагогическа ергономия

Доц. д-р Димитрина Караманска

d_karamanska@ uctm.edu

0899 867777

всички

25.09.2020, 11:00 - 12:00, зала 98 В

I

 

Комуникации в социалните системи

 

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова

s_traykova@uctm.edu

0888 569754

всички

16.09.2020, 10:00 - 12:00, зала 98 В

II, III, IV

Професионална педагогика

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова

s_traykova@uctm.edu

0888 569754

всички

16.09.2020, 13:00 - 14:00, зала 98 В

II, III, IV

Психология на общуването

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова

s_traykova@uctm.edu

0888 569754

всички

17.09.2020, 13:00 – 14:00, зала 98 В

IV

 

Руски език

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова

s_traykova@uctm.edu

0888 569754

всички

17.09.2020, 10:00 – 12:00,зала 98 В

IV

Англ. език

ст. пр. д-р Веселина Коларски

veselinapzh@yahoo.com

0889 218371

БТ, БМ, ЕК, МД, МЗ

15.09.2020, 10:00 – 12:00, зала 419 А

I

IV

Англ. език

ст. пр. д-р Мария Тодорова

mariavtodorova@uctm.edu

0898 496160

ХИ (с преподаване на френски), ОС

Магистри ХИ

24.09.2020, 12:00 – 14:00, зала 419 А

IV

Англ. език

пр. Галина Котева

kotevag@uctm.edu

0897 571109

ОС, СЛ, ХИ, АУ, ИМ, ПИ, ББ, ГР, ЦХ

17.09.2020, 11:00 - 13:00, зала 419 А

I, II

Немски език

пр. Димитър Деспов

despi_2005@yahoo.com

0885 328969

ХИ (с преподаване на немски език)

24.09.2020, 9:00 - 11:00, зала 419 А