Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ “ ЕЛЕМЕНТЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ”

 

Лабораторията извършва:

 

Kоличествен елементен анализ на твърди и течни проби за въглерод, азот, водород и сяра в автоматичен анализатор ЕА 3000 на италианската фирма Euro Vector. Анализират се органични материали, почви, метали (фин прах с едрина под 150 микрона).

 

 

Метод за анализ: изгаряне на пробата при висока температура (980-1100оС) и определяне на компонента посредством газова хроматография.

 

Точност на нализа: ± 0, 01% абсолютна грешка;

 

Времетраене на анализа: 2 раб. дни в зависимост от изисквания анализ и характера на пробата.

 

Изисквания към пробите: пробата да бъде с количество мин.15 mg, предварително стрита (едрина ≤ 150 микрона) и суха; да не е летлива и хогроскопична.

 

Допълнителни изисквания:

- предварителна консултация с лабораторията за характера на пробата и необходимия анализ.

- поради техническите особености на апаратурата и необходимостта от оптимална употреба на консумативите, анализите ще се изпълняват при следния график:

1-15 число на всеки месец –анализ на въглерод, азот, водород; 16-30 число на всеки месец – анализ на сяра.

 

IІ. Класически елементен анализ

 Полумикроанализ на азот, сяра, халогени (хлор, бром), фосфор в твърди и течни проби от органични материали.

 

Използвани методи за анализ:

 Азот (N)- метод на Келдал. Разлагане на пробата в сярна киселина при наличие на катализатор; алкализиране в апарат на Парнас-Вагнер; улавяне на дестилирания амоняк в наситен р-р на борна киселина и киселинно титруване;

Сяра (S)– метод на Шрьодингер. Изгаряне на пробата в кислородна среда с платинов катализатор при наличие на водороден пероксид за привеждане на сярата в йонно състояние – сулфатни/сулфидни йони, които се определят с класически обемен анализ;

Халогени (Cl, Br). Изгаряне на пробата в кислородна среда с платинов катализатор при наличие на водороден пероксид за привеждане на халогените в йонно състояние. Определяне на халогенните йони чрез меркуриметрия;

Фосфор (P) – разлагане на пробата в смес на сярна и азотна киселина в келдалова колба за привеждане на фосфора във фосфатна форма. Определяне на получения фосфат спекторфотометрично (UV-VIS).

 Точност на нализа: ± 0, 03% абсолютна грешка;

 Времетраене на анализа: 2-5 раб. дни в зависимост от изисквания анализ и характера на пробата.

Изисквания към пробите: пробата да бъде с количество мин. 1 g, предварително стрита (едрина – под 0,1 mm) и суха; да не е летлива и хогроскопична.

 Допълнителни изисквания: предварителна консултация с лабораторията за характера на пробата и необходимия анализ.

 
тел:02 8163 173 специалист: инж. Лина Варадинова

тел:02 8163 177 специалист: инж. Ивайло Гаврилов, гл.ас. д-р Теменужка Радойкова