Степен Магистър след Бакалавър спец. "VERFAHRENSTECHNIK"

П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2020/2021 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на немски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
12.10.2020 – 29.01.2021 Учебни занятия 15 седмици
01.02.2021 – 27.02.2021 Изпитна сесия 4 седмици
01.03.2021 – 06.03.2021 Поправителна сесия 1 седмица
 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА
01.04.2021 – 30.09.2021    
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
 
01.11.2021 – 12.11.2021 Първа редовна сесия 2 седмици
08.03.2021 – 12.03.2021 Втора редовна сесия 1 седмица
26.07.2021 – 30.07.2021 Трета (ликвидационна) сесия 1 седмица
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2020 – 01.01.2021 Коледна ваканция
02.08.2021 – 31.08.2021 Лятна ваканция
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли