Продължаващо и дистанционно обучение

Платформа за електронно обучение

Направления

Обучението се организира и провежда от Деканата за продължаващо и дистанционно обучение в две направления (Обява):

1. Паралелно през редовния курс на обучение (най-много до една годиина след завършване на основната специалност) за студенти от Университета и други Висши училища за:
 • Разширяване на знанията по изучаваната специалност.
 • Придобиване на нова квалификация.
 • Езиково обучение, източни бойни изкуства, български танци и други по специализирана поръчка.
2. Следдипломно продължаващо обучение за:
 • Опресняване и повишаване на квалификацията.
 • Специализация и разширяване на профила на упражняваните професии.
 • Придобиване на нова квалификация.
 • Подготвителни кандидат-студентски курсове

Обучение

Обучението в Деканата се провежда в следните форми: редовно, вечерно, задочно и дистанционно.
За всяка от тях обучението може да бъде групово или индивидуално при различна продължителност определена от учебен план или програма в преобладаващата част съгласувана с потребностите и желанията на заявителите.
Обучението в Деканата е платено, но финансово достъпно.
При следдипломното обучение с дългогодишен опит е Школата по инженерна педгогика даваща квалификация на завършилите "Учител по общотехнически и специални учебни предмети".
При паралелното обучение занятията се провеждат вечерно време. Лекторите са висококвалифицирани университетски преподаватели и изтъкнати специалисти от промишленоста и бизнеса. Обучението се провежда в две форми.
Дългосрочна
За редовни и задочни студенти /след 2-ри курс/ от всички Висши училища и дипломираните специалисти с висше образование.
Успешно завършилите дългосрочните курсове на обучение /4 семестъра/ получават свидетелство за допълнителна квалификация в актуални области на науката и практиката.
В момента се осъществява обучение по следните широкопрофилни специалности:
 • Алтернативни горива
 • Аналитика
 • Биологични методи за контрол и анализ на храните
 • Български танци
 • Връзки с обществеността (PR)
 • Енергийна и екологична ефективност
 • Индустриален бизнес и предприемачество
 • Митническа дейност
 • Парфюмерийни и козметични продукти
 • Мениджмънт на околната среда
 • Учител по Химия и опазване на околната среда
 • Учител по общотехнически и специални учебни предмети
 • Финансов мениджмънт
Краткосрочна

Действащи в момента курсове по:

 • CAD/CAE в индустриалното проектиране
 • Английски език по системата Headway
 • Въведение в CAD/CAE
 • Обектно-ориентирано проектиране с JAVA
 • Проектиране на AutoCAD
 • Консервация и реставрация на хартия и книги
 • Консервация на древна керамика и метали