University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

ХТМУ обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ХТМУ обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“-МОН МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

За повече информация

 

 

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

1. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т. ч. професионална терминология (продължаващо обучение на преподаватели с продължителност 160 учебни часа).

Целта е да се повишат езиковите компетенции на преподавателския състав, което е предпоставка за постигане на възлови цели, поставени пред съвременното европейско висше образование, като: повишаване на броя на привличаните международни специалисти, отговарящи на потребностите както на образователната, така и на предприемаческата стратегии, залегнали в плана за развитие на висшето образование в България; увеличаване на броя на разработените международно ориентирани учебни планове; създаване на нови международни партньорства и мрежи, които да добавят стойност към препредаването в съответните професионални направления; увеличаване на броя на двойните дипломи, издавани съвместно с партньори.

Разпределението на участниците в групи ще бъде средно по петима обучаеми. Обученията ще се превеждат от преподавател със специфични познания в чуждоезиковото обучение и практически опит не по-малко от 7 години. Обучението ще е без откъсване от работа със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден.

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 •  Да бъдат от професионално направление 5.9 или да преподават на студенти от него;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 40 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

Всеки заинтересован за включване като обучаем, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 10.10.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  

ХТМУ с първа награда в конкурса „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“

ХТМУ с първа награда в конкурса „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“

Химикотехнологичният и металургичен университет се класира на първо място със 79,10 точки в конкурса на Столична община „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“. На второ място със 73,30 т. се класира Нов български университет, а ВТУ „Тодор Каблешков“ е на трето място с 62,10 т.

Създаването на местен екоетикет е мярка, заложена в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., която е надградена в рамките на проект CITIE4CSR и в контекста на Европейската стратегия за КСО.

Мярката има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и да стимулира въвеждането екологични решения при строителството, обновяването и използването на сгради.

Повече

 

ХТМУ с награда „Екоетикет за устойчиви сгради в София 2022“

ХТМУ с награда „Екоетикет за устойчиви сгради в София 2022“

На 29.09.2022 г. на тържествена церемония бяха връчени наградите в първото издание на конкурса „Екоетикет за устойчиви сгради в София 2022“, организиран от Столична община. Церемонията се проведе на територията на инсталацията за преработка на зелени и хранителни отпадъци в „Хан Богров“. Това е уникална за България инсталация, която превръща зелените отпадъци и храни в компост и биогаз. Тя е пример за екологичен и модерен начин на оползотворяване на отпадъците.

Първа награда в категория „Университети“ бе присъдена на Химикотехнологичен и металургичен университет. Лично кметът на Столична община Йорданка Фандъкова връчи плакет на Ректора на ХТМУ проф.д-р инж. Сеня Терзиева. В категория „Университети“ ХТМУ изпревари Нов български университет и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

На церемонията присъстваха председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, зам.-кметът на СО по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Десислава Билева - член на Съвета на настоятелите на ХТМУ, главният архитект на Столична община Здравко Здравков и преподаватели от различни катедри в ХТМУ. Делегацията от ХТМУ имаше възможността да разгледа отблизо инсталацията за преработка на зелени и хранителни отпадъци в „Хан Богров“.

Тържествено откриване на новата академична година в ХТМУ

Тържествено откриване на новата академична година в ХТМУ

На 26.09.2022 г. се проведе тържествена церемония по откриване на академичната 2022/2023 година.

Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Сеня Терзиева приветства студентите, преподавателите и официалните гости, като се обърна специално към първокурсници и им пожела успех и целеустременост в следването.

Официални гости на събитието бяха г-жа Десислава Билева - зам.-кмет на Столична община по направление "Зелени система, екология и земеползване" към Столична община и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ, г-н Петко Горанов - кмет на район "Студентски", д-р Милен Кадийски - ръководител сектор Изследване и развитие в Аурубис България, инж. Тихомир Тошев, управител на КредитЦентър и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ, инж. Иван Иванов - председател на Българска асоциация по водите и член на Съвета на настоятелите на ХТМУ.

Слово от името на първокурсниците произнесе Ели Бенкова, студентка в специалност "Химичноинженерство".

Поздрави към ръководството и студентите отправиха г-жа Десислава Билева и г-н Петко Горанов.

Зам.-ректорът по учебна дейност, доц. Райна Бряскова, прочете постъпилия поздравителен адрес от Служебния министър на околната среда и водите - д-р Росица Карамфилова, възпитаник на ХТМУ.

С музикален поздрав талантливият изпълнител Кристиян Янкулов поздрави всички гости и пожела на първокурсниците много щастливи моменти през следващите 4 години от следването им.

Празникът продължи с откриването на Технологичен център Аурубис България към Факултет по металургия и материалознание към ХТМУ. Ректорът на ХТМУ връчи на д-р Милен Кадийски, ръководител сектор Изследване и развитие в компанията, сертификат за дареното оборудване.

На събитието бяха наградени и студентите на ХТМУ, наградени със специалната стипендиа на Аурубис България.

Снимки от събитието

ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ОБЯВА

 

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

 1. АНАЛИТИКА

 2. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

 3. БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

 4. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 5. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

 6. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 7. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 8. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 9. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

 10. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението се провежда паралелно със занятията на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломиране.

II. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 2 семестъра:

 1. ИНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГИКА едногодишно задочно обучение за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети“ и „УЧИТЕЛ по общотехнически и специални учебни предмети“.

В обучението могат да се включат дипломирани студенти и студенти последна година от курса на обучение.

III. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

        1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

        2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

IV. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

        1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ

        2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

        3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE

 

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ: от 03.10.2022 г. до 07.10.2022 г.

НАЧАЛО на учебната година - 10.10.2022 г.

Над 200 гости посетиха ХТМУ в Европейската нощ на учените

Над 200 гости посетиха ХТМУ в Европейската нощ на учените

На 30.09.2022 г. се проведе Европейската нощ на учените – SEARCH в ХТМУ. Над 200 гости посетиха щандовете на университета. Големите групи ученици от 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, 119 СУ „Михаил Арнаудов“ и 203 ПЕГ „Свети Методий“ бяха сред най-любопитните посетители. В петъчната вечер освен ученици, научните щандове на нашите учени бяха посетени от колеги от Българска академия на науките, любопитни граждани и семейства с малки деца. С интерес посетителите наблюдаваха химични експерименти, научиха любопитни факти, за стъклото, хартията, биоракетните горива, 3D принтирането и имаха възможност да зададат своите въпроси. За най-любознателните беше предвидено посещение в лабораториите по „Горива“ и „Инженерна химия“. Всички посетители опитаха вкусна домашна лимонада и научиха каква химична реакция протича за получаването на напитката.

По същото време на централната локация на Европейската нощ на учените – SEARCH в Mall Sofia щандът на ХТМУ бе сред най-посещаваните. Посетителите имаха възможността да се потопят в света на роботите.

АНКЕТА – ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ - SEARCH

АНКЕТА – ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ - SEARCH

Какво мислите за учените в навечерието на тяхната Нощ? Попълни

Малка анкета, играй за голяма Книга

(тук)

Конкурсите в Европейската нощ учените 2022 | SEARCH

Конкурсите в Европейската нощ учените 2022 | SEARCH

Жури от учени ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от двете категории. Ще има и вот на аудиторията. Победителите ще бъдат наградени по време на ТВ студио на живо, посветено на SEARCH - Европейска нощ на учените, което ще се състои на 30 септември 2022 г. и ще се излъчва от София Тех Парк.

 

Конкурс за подкаст „Млади гласове“

Каним за участие всички ученици с креативно мислене, интерес към науката и грижа за околната среда да участват в национален конкурс за подкаст на тема климатични промени. Конкурсът е част от проект SEARCH (Наука + Околна среда + Изкуство = Устойчивост за Европейската нощ на учените)

Конкурсът е отворен за ученици в следните две възрастови групи:

- 12-14 години и

- 15-18 години, които живеят в България.

Разкажете лична история за климатичните промени във вашия град/ село/ регион, представена като аудио подкаст с продължителност 5 минути.

Очакваме вашите истории да бъдат интересни и да изразяват виждания и мнението ви за климатичните промени. Разкажете за необичайни проявления на климатичните промени, които сте наблюдавали, накарайте ни да ги усетим чрез вашите думи. Обяснете ни защо се случват тези промени, как се проявяват, с какво можете да помогнете. Възможно е да участвате в екип от двама или повече ученици.

Жури от учени ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от двете категории. Ще има и вот на аудиторията. Победителите ще бъдат наградени по време на ТВ студио на живо, посветено на SEARCH - Европейска нощ на учените, което ще се състои на 30 септември 2022 г. и ще се излъчва от София Тех Парк.

Интересува ли те?

Разкажи ни твоята история под формата на аудио запис, качи записа в YouTube и изпрати линк към него на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като цитираш в полето subject/тема – за Конкурса „Млади гласове“ на проект SEARCH.

В мейла напиши

- твоето име и фамилия като автор на подкаста

- заглавие на подкаста, кратко описание

- контакти: мейл адрес, телефон, пощенски адрес

- твоята възраст и в кое училище учиш

За да направиш запис, ти е необходим мобилен телефон с микрофон или устройство за записване на звука. Добре е да използваш слушалки и да записваш в затворено помещение, без други шумове.

Други правила: Дръж sim картите и дигиталните устройства – далеч от микрофона; Винаги със заредени батерии и празна памет; Предварително обмисли темата и бъди подготвен.

Срок за изпращане на записите: 15 септември 2022 г.

 

Конкурс за млади хора за визуална творба „SEARCH Instagram Looking Glass“

Каним за участие всички ученици с креативно мислене, интерес към науката и грижа за околната среда да участват в национален конкурс за визуална творба, посветена на климатичните промени. Конкурсът е част от проект SEARCH (Наука + Околна среда + Изкуство = Устойчивост за Европейската нощ на учените)

В конкурса могат да участват ученици на възраст 15 до 18 години, които живеят в България.

Творбата следва да отразява предизвикателства, съществуващи в средата около вас (училище, село, град, семейство, друго) или възможности за положителни решения.

Предложението се представя под формата на кратък видео клип до 2 минути или снимка до 5 МВ с описание към нея.

Жури от учени ще излъчи победителите и подгласниците във всяка от двете категории. Ще има и вот на аудиторията. Победителите ще бъдат наградени по време на ТВ студио на живо, посветено на SEARCH - Европейска нощ на учените, което ще се състои на 30 септември 2022 година и ще се излъчва от София Тех Парк.

Интересува ли те това ?

Запиши и качи твоя творчески проект в Инстаграм, и изпрати линк към него на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като цитираш в полето subject/тема – За Конкурса „SEARCH Instagram Looking Glass“.

В мейла напиши

- твоето име и фамилия

- заглавие на проекта, кратко описание

- контакти: мейл адрес, телефон, пощенски адрес

- твоята възраст и в кое училище учиш

Срок за изпращане на проектите: 15 септември 2022 г.

#ERN22SEARCH #podcast #science #environment #art #research #competition #sofia #ERN22 #ERN #stem #steam

 

Повече информация ще намерите на: https://fresher-researchersnight.bg/competitions/?fbclid=IwAR38JquVq1Budduy6odQu67MLEGvc6XjNBjGc4GB6FH3j55xzhVbhHQ8bGg

 

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity