ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за обучения за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

 

Целта на обучението е подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност на студентите в технически науки.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

  • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели

 

Целта на обучението е създаване на уменията на студентите за намиране на работа, в т.ч. умения за дебатиране, работа в екип, решаване на реални проблеми, изпълнение на практически задачи, представяне на информация пред аудитория и др. чрез провеждане на допълнителни обучения за придобиване на умения за осъществяване на връзка между студенти и работодатели.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

  • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

Кандидатите за провеждане на обучение за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 16.1.2023 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..