Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА членове на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичен и металургичен университет 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 в Химикотехнологичен и металургичен университет, в качеството му на Партньор 1 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – ХТМУ, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование

  • Опит в управление и изпълнение на национални и международни проекти

  • Организаторски и комуникационни умения

  • Друга квалификация: работа с компютър, английски език.

 

2. Финансист/счетоводител от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование

 • Специфичен професионален опит: 3 години

 • Служител на ОТД към ХТМУ

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване (свободен текст )

 • Автобиография

 

Документите за участие в конкурса се подават на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за подаване на документи: 28 март 2022 г. (понеделник), 17:00 часа.