ПОКАНА за избор на обучители за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на обучители за реализиране на дейност по обучение на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в ХТМУ

по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

ХТМУ изпълнява проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

 

С настоящата покана, каним преподаватели и експерти в областта на предприемачеството и презентационните умения, да вземат участие като обучители на студенти от професионално направление 5.10. Химични технологии в ХТМУ - по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност. Обучението е част от планираните дейности за създаване на Студентски клуб по предприемачество, където студентите не само ще придобият специфични знания и умения, но ще могат да обсъждат и съвместно разработват и развиват своите предприемачески идеи. Обученията по предприемачески и презентационни умения ще трябва да бъдат базирани на метода „изучаване чрез практика” и ще подпомогнат студентите в две посоки: как да развият своята бизнес идея стъпка по стъпка до нейната реализация и как да могат да я презентират и защитават.

В обучението ще бъдат включени 60 студента от ХТМУ обучаващи се по бакалавърски и магистърски специалности от професионално направление 5.10. Химични технологии. Обучението ще се проведе в малки групи – до 10 човека, в зали и с технически средства на университета. Обученията ще бъдат организирани последователно на два етапа с различна тематична насоченост, а именно: етап 1 - обучение по предприемачески умения – 40 учебни часа и етап 2 обучение по презентационни умения – 40 учебни часа.

Като част от обучението по двете теми ще трябва бъдат включени и конкретни упражнения за развитие на дигитална креативност. Студентите ще трябва да усвоят знания как да използват дигиталните технологии за да развият собствен бизнес и как да ги използват за да презентират успешно своите бизнес идеи.

Периодът на изпълнение на обучителните дейност е от март до юни 2022 г., като обученията ще бъдат организирани така, че да не пречат на обучителния процес в университета и да има време за самостоятелна подготовка между отделните занятия. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите лица за включване като обучители по проекта трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. За обучението на тема Предприемачески умения - Опит в обучение по предприемачество: Минимално изискване – проведени минимум две обучения в областта на предприемачеството. Опит в провеждане на извънкласни обучения на студенти. Опит в организиране на студентски предприемачески инициативи включително стартиращи предприятия е предимство. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

  2. За обучението по презентационни умения - Опит в реализирането на обучения по презентационни умения: Минимално изискване – реализиране на минимум две обучения по презентационни и/или комуникативни умения. Познания и опит в областта на дигиталните технологии за развитие на предприемачески идеи.

 

За всяка от двете теми се търсят минимум двама преподаватели, като всеки трябва да проведе обучение на максимум 3 групи х 10 обучаеми с продължителност 40 учебни часа за всяка от двете теми.

Възможно е един преподавател да кандидатства за обучител и по двете теми.

 

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на емайл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 15 февруари 2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на емайл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.