University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

На добър час, колеги инженери!

На добър час, колеги инженери!

На тържествена церемония днес бяха връчени дипломите на студентите „бакалавър” и „магистър” от Випуск 2021. В приветствието си ректорът на унивеститета проф. Сеня Терзиева поздрави инженерите, като им пожела ХТМУ да остане притегателен център за всички тях.
Абсолвентката инж. Незабравка Генова поднесе приветствие от името на Випуск 2021. Тя благодари на преподавателите и ръководството на университета е пожела на всички свои колеги здраве и много успехи.

От името на бизнеса г-н Мирослав Димитров – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Неохим“ АД, поздрави младите инженери, като им пожела попътен вятър.
Проф. Терзиева връчи лично дипломите и плакети на абсолвентите, завършили с отличен успех.

Събитието се състоя при спазване на всички противоепидемични мерки. В залата бяха допуснати само лица представили зелен сертификат.


Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1M02GuH1Xf5ubiNoOFQQ7MIRvvHL0EN2j?usp=sharing

Тържествена церемония за връчване на дипломите на бакалаври и магистри от Випуск 2021

Тържествена церемония за връчване на дипломите на бакалаври и магистри от Випуск 2021

Уважаеми абсолвенти,

На 10.12.2021 г. (петък) в зала Асен Златаров от 11:00 ч. ще се проведе Тържествена церемония за връчване на дипломите на бакалаври и магистри от Випуск 2021.

Във връзка със Заповед РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

В залата ще бъдат допускани само лица, които представят зелен сертификат (Европейски цифров COVID-сертификат: за ваксинация, преболедуване или отрицателен PCR/антигенен тест; сертификат за наличие на антитела).

Молим всички абсолвенти, които желаят да присъстват, да попълнят следната форма: https://docs.google.com/forms/d/1uFwmIUY4r5tFABybZjc1b-_Vw_s2Ywa9wbV3htM0iHg/edit?fbclid=IwAR3iDZZfRyQ6ESo_7ttWL_d9dpcWcFAJOttu6eHbgypx4B8pgN18M7r-b-Y

Молим всички, желаещи да присъстват, да заповядат поне 30 мин. преди началото на събитието, за да получат тога и шапка.

Заповядайте!

Петима преподаватели от ХТМУ са сред топ 2% на най-добрите учени в света

Петима преподаватели от ХТМУ са сред топ 2% на най-добрите учени в света

Имената на петима изследователи за втора поредна година са включени в списъкът с топ 2% на най-добрите учени в света в класация на Станфордския университет (2021 г.).

Рейтингът обхваща над 9 млн. учени от цял свят, които са публикували в авторитетни международни списания, отpазени в базата данни SCOPUS. Класацията на Стандфорския университет обхваща първите 2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Общият индикатор се изчислява въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство.

Списък на учените от ХТМУ по реда на появяването им в класацията , както и мястото, което заемат в съответната област:

ТОП 1%

Проф. дн инж. Йордан Христов от катедра „Инженерна химия“, №306 в област „Химично инженерство“,

ТОП от 1 до 2%

Проф. дхн инж. Веселин Димитров от катедра „Технология на силикатитие“, №2363 в област „Приложна физика“,

Проф. дхн инж. Мартин Божинов – зам.-ректор по научна дейност, преподавател в катедра „Физикохимия“, №1165 в област „Енергия“,

Чл.-кор. проф. дхн инж. Владимир Божинов от катедра „Органичен синтез“, №1662 в област „Органична химия“,

Доц. д-р инж. Ангелина Попова ръководител на катедра „Физикохимия“, №3086 в област „Материали“.


ХТМУ триумфира в Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ триумфира в Рейтинговата система на висшите училища в България

ХТМУ отново триумфира с три първи места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година


На 02.12.2021 г. в Министерството на образованието и науката бе представено 11-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година.

Химикотехнологичният и металургичен университет отново заема призови места в шест от шест професионални направления, в които обучава студенти - държавна поръчка!

 

ПЪРВО МЯСТО в професионалните направления:

 • Материали и материалознание

 • Металургия

 • Химични технологии

ВТОРО МЯСТО:

 • Биотехнологии

 • Електротехника, електроника и автоматика

 • Общо инженерство


ХТМУ се нарежда на четвърто място по брой първи места в класацията – три, след нас са: Американският, Аграрният в Пловдив и Тракийският университет с по две първи места. Други 12 висши училища оглавяват по една класация.


Университетът има значение!

https://www.mon.bg/bg/news/4534…


ХТМУ обявява процедура за подбор на преподаватели по изходяща мобилност, BG05M2OP001-2.016-0013

ХТМУ обявява процедура за подбор на преподаватели по изходяща мобилност, BG05M2OP001-2.016-0013

 

 

 
 

 

 

 

ПОКАНА

за избор на преподаватели за реализиране на дейности по изходяща мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага по проект

BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

 

В ХТМУ се изпълнява проект ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

 

С настоящата покана, каним преподаватели от ХТМУ, София преподаващи по направление 5.10. Химични технологии да вземат участие в дейността по изходяща мобилност до Университета в Любляна, Словения и Техническия Университет в Прага, Чехия. Тези два европейски университета са водещи по тематичните области на проекта Зелени технологии, екологично инженерство, технологии за ВЕ и са удостоени с харта за висше образование „Еразъм“.

Изходящата мобилност в тези два водещи европейски университети ще се реализира посредством 2 групи дейности:

 1. За реализиране на дейност „Краткосрочни специализации в асоциираните партньори“ се предвижда провеждане на двуседмични и едномесечни специализации в чуждестранните университети, с цел придобиване/усъвършенстване на знания, умения и компетенции. Краткосрочните специализации на преподаватели от ХТМУ ще бъдат разпределени между университетите домакини както следва:

 • В Университета в Любляна ще бъдат изпратени 4-ма преподаватели за двуседмична специализация за усъвършенстване на дидактически знания и умения на чужд език и запознаване с ИКТ базирани образователни технологии в областта на химичните науки и химичните технологии и 4-ма преподаватели за едномесечна специализация за въвеждане на иновативни методи на преподаване, усъвършенстване на умения за „проблемно базирано“ преподаване, дидактически знания и умения на чужд език и запознаване с ИКТ базирани образователни технологии в областта на химичните технологии.

 • В Техническия Университет в Прага ще бъдат изпратени 4-ма преподаватели за двуседмична специализация за въвеждане на иновативни методи на преподаване в областта на химичните науки и химичните технологии и 4-ма преподаватели за едномесечна специализация за усвояване на умения за проблемно базирано преподаване и за усъвършенстване на дидактични умения по дисциплини в областта на химичните науки и химичните технологии.

 

2) По дейността за изходяща мобилност до водещите европейски университети в областта на химичните технологии и химическите науки ще бъдат включени още постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени от ХТМУ за тримесечна мобилност, като:

 • В Университета в Любляна ще бъдат изпратени 8 човека от направление 5.10 Химични технологии, от които поне 2-ма млади учени до 34 г.

 • В Техническия Университет в Прага ще бъдат изпратени 8 човека от направление 5.10 Химични технологии, от които поне 2-ма млади учени до 34 г.

 

Всички участници в тази изходяща мобилност ще имат за цел изпълнение на научноизследователски задачи, дейности по обучение и обмяна на опит, вкл. преподаване на студенти в партньорските университети. Част от преподаването, ще бъде т.нар. съвместно преподаване с водещи преподаватели от университетите домакини, което ще спомогне за усвояване на конкретни практически преподавателски подходи. Конкретните дейности в рамките на мобилността ще бъдат допълнително уточнени съвместно с асоциираните партньори, на база индивидуалните нужди и потребности на преподавателите и на възможностите в приемащия университет.

 

Мобилностите ще се проведат през периода 02.2022 г. – 12.2023 г. по предварително изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на всеки участник.

 

Заинтересованите колеги за включване в дейността по изходящата мобилност до Университета в Любляна и Техническия Университет в Прага трябва да подадат автобиография и мотивационно писмо на емайл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 15.12.2021 г.

 

За допълнителна информация емайл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и телефон: +3592 8163100

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р инж. Сеня

Терзиева – ректор, проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта, доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

 

Европейският комисар Мария Габриел бе гост в ХТМУ

Европейският комисар Мария Габриел бе гост в ХТМУ

На 08.11.2021 г. европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел бе гост в Центъра по водородни технологии при ХТМУ. Акцент на посещението бе превръщането на предизвикателствата в сферата на водопода във възможности.

Домакин на събитието бе междууниверситетския изследователски център „Българско водородно общество“ (БГ Н2 Общество) в София.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ”

Съюзът на химиците в България обявява деветнадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2022 г.:

 

Изявен млад учен в областта на полимерите”

 

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет и парична сума от 800 лева (подробности: Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации (eдна или повече), излезли от печат (или приети за печат с документ) през 2021 г. и м. януари 2022 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Могат да се представят и други документи-за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в кон-греси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата. Изследванията могат да бъдат във всички области на полимерната наука-получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Ако в предста-вените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им-кандидат за наградата.

Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя й се извършва от Научния съвет на Института по полимери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания-оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание ще се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му лично участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса е 31.01.2022 г. Всички документи за конкурса трябва да се изпратят, заедно с автобиография (Curriculum Vitae), като word или PDF файлове на електронната поща на Съюза на химиците в България: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 март 2022 г.

Договор за дарение с Фесто Производство ЕООД

Договор за дарение с Фесто Производство ЕООД

За първи път студентите на ХТМУ ще имат възможност да се обучават на истинска шприц машина благодарение на Фесто

На 23.11.2021 г. бе подписан договор за дарение между Химикотехнологичен и металургичен университет и Фесто Производство ЕООД. Компанията дари на катедра „Полимерно инженерство“ шприц-машина Arburg и периферни устройства - сушилен агрегат „Arburg“ и термостат „Regloplas. Договорът бе подписан от Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева, а дарението прието от ръководителя на катедрата доц. Петър Велев.

Дареното оборудване ще допринесе за подобряване качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска степен по преработване и рециклиране на пластмаси, полимерни и биополимерни композитни материали и методи за анализ и изпитване на полимери. Усвоените практически умения на съвременно оборудване ще допринесат за бърза кариерна реализация на възпитаниците на катедрата.

Дарението на Фесто Производство ЕООД ще подпомогне и научно-изследователската дейност в катедра „Полимерно инженерство“ в разработването на полимерни композитни материали и оптимизирането на технологичен режим за тяхното производство чрез леене под налягане.

Ползотворното сътрудничеството между ХТМУ и Фесто ще продължи и през следващата година като се планира организирането на студентски практики, Дни на отворените врати във Фесто за студентите на ХТМУ, както и други събития, свързващи бизнеса и образованието.

ХТМУ изказва благодарност към екипа Фесто за дареното оборудване и професионалното отношение.


Студентка на ХТМУ най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат есен 2021

Студентка на ХТМУ най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат есен 2021

„Шахматът е всичко: изкуство, наука и спорт“, Анатолий Карпов

През изминалата седмица на 6 и 7 ноември 2021 г. се проведе Националният университетски шампионат по шахмат есен 2021. В състезанието взеха участие 26 състезатели от 6 висши училища. Представителите на Химикотехнологичния и металургичен университет в шампионата бяха Дарина Димитрова и Борислав Йотов .

Дарина Димитрова, студентка в трети курс специалност „Химично инженерство“, бе най-добрата сред дамите в Националния университетски шампионат по шахмат Есен 2021.

С прекрасната си игра и високи резултати Дарина спечели златния медал в категория жени и се класира на второ място в общото класиране.

Поздравления за Дарина! Желаем и още много успехи в спорта и науката!

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity