University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Европейски Биотехнологичен Конгрес - от 23 до 25.09.2021

Европейски Биотехнологичен Конгрес - от 23 до 25.09.2021

От 23 до 25.09.2021 г. София и Химикотехнологичния и Металургичен Университет ще бъдат домакини на Европейски Биотехнологичен Конгрес, организиран от European Biotechnology Thematic Network Association. Покана за участие, повече информация за събитието, както и заявки за участие може да намерите на официалния сайт на събитието
 
както и в Instagram www.instagram.com/eurobiotech
 
ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2021/2022 година

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

 1. АНАЛИТИКА

 2. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

 3. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 4. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

 5. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 6. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 7. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 8. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

 9. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението се провежда паралелно със занятията на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломиране.

II. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 2 семестъра:

 1. ИНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГИКА едногодишно задочно обучение за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети“ и „УЧИТЕЛ по общотехнически и специални учебни предмети“.

В обучението могат да се включат дипломирани студенти и студенти последна година от курса на обучение.

III. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

IV. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ

2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 01.09.2021 г. до 01.10.2021 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ: от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г.

НАЧАЛО на учебната година - 11.10.2021 г.

Участие в Лятна школа за млади учени и докторанти

Участие в Лятна школа за млади учени и докторанти

В периода 12.07.-15.07.2021 г. в изпълнение на работната програма на проект Drug Molecule (Споразумение с МОН № Д01-278/05.10.2020) в хотел The Five Elements в Сапарева Баня ще се проведе Лятна школа за млади учени и докторанти. Всички желаещи да слушат лекциите и курсовете могат да се включат и онлайн като заявят своето участие, попълвайки приложената форма за участие, а в периода на провеждане на лятната школа като използват следния линк

 

meet.google.com/krg-ixft-vby

 

в платформата google meet, за да посетят съответния курс или лекция.

 

Очакваме Ви

проф. д-р инж. Емилия Найденова - Ръководител на проекта

Файл - заявка

Онлайн конференции на тема функционалност на Erasmus+ App

Онлайн конференции на тема функционалност на Erasmus+ App

На 21.09.2021 г. ще се проведе онлайн конференция, насочена към студенти, за функционалността на новото Erasmus+ приложение.

На 21.10.2021 г. служителите и преподавателите на ХТМУ са поканени на онлайн конференция, в която да се запознаят с Erasmus+ App.

Повече информация за онлайн конференциите: https://uni-foundation.eu/erasmusapp-students-fingertips/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=erasmusapp-students-fingertips

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ“ НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ  „ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“

 

Съюзът на химиците в България обявява втория поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Хр. Баларев” за 2019 г.: „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия”.

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална - почетна грамота от СХБ и парична сума от 800 лв. и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път. Ако в представените публикации има съавтори на възраст до 35 г., те трябва да дадат писмено съгласие за участието на колегата им в конкурса. Публикациите в съавторство могат да бъдат представяни в този конкурс само от един от съавторите. (Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Документи: Автобиография, копия от научни публикации в областта на неорганичната химия излезли от печат през последните три години, като е задължително поне една публикация да е отпечатана в списание с импакт фактор, резюме на най-важните научни постижения, по преценка на кандидата, в рамките на най-много 1 страница, списък с участия в международни или национални научни конгреси или симпозиуми, вкл. и в младежки научни конференции, на които кандидатът е изнесъл устен доклад (ако има такива участия). Доказателства за практическата приложимост на научните постижения като например участие в патентовано изобретение или полезен модел, договор със стопанско предприятие свързан с решаване на някакъв технологичен проблем или разработване на материал и др. подобни (ако притежава такива).Документите се представят в три екземпляра на хартиен носител и един брой на електронен носител, CD или флашка.

Оценката на представените за наградата материали се извършва от Научния съвет на Института по Обща и неорганична химия при БАН, с възможност за включване на специалисти от УС на СХБ, като се ползват едни и същи рецензенти за всички кандидати, по възможност външни по отношение местоработата на кандидата. Рецензиите не се заплащат. Научният съвет взема решението си като прилага общоприетите критерии за оценяване на научните постижения, като при близки стойности на научните критерии предимство се дава на постижения с приложна насоченост. Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е 30 септември 2021 г. Документите се представят в Съюза на химиците в България, ул. Раковска 108, София. 1000, стая 425, етаж IV, тел.02-9875812, GSM: 0878-796200. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 ноември 2021 г.

 

 

Признание за учените от ХТМУ

Признание за учените от ХТМУ

Изследователи от ХТМУ начело с проф. д-р Светослав Ненов, ръководител на катедра "Математика",  получиха признание от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за съвместно разработените математични модели, прилагани в процеса на селекция на подходящи алтернативни типове нефт, преработвани от компанията.
Практическото приложение на моделите за математично моделиране, разработени от нашите учени и екип от дружеството, е допринесло за реализиране на положителен икономически ефект за "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в размер на 20 милиона лева.

Информация за проведените изследвания: тук

Именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров-Балан“

Именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров-Балан“

 

 

За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно, но вече в единадесет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за втора година;

 1. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

 2. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

 3. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

 4. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

 1. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

 1. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

 2. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

 3. 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за трета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година.

Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици ТУК

 

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2021 г. до 15. 10. 2021 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец ТУК

 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;

 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

 

 

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/

 

Файл - формуляр

Файл - основни правила

ХТМУ получи статут на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ХТМУ получи статут на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Днес Министерски съвет одобри списъкът на висшите училища, които получават статут на изследователски университети. Сред седемте университета, покрили минимумът от 1000 точки, е Химикотехнологичният и металургичен университет.

ХТМУ се открои със значима по качество научна продукция и голям брой цитирания в научната литература.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Като изследователски университет ХТМУ ще получи допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Поздравления за всички наши учени и докторанти!

https://www.mon.bg/bg/news/4267Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

 

На 5 юли 2021 г. Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет проф. Сеня Терзиева-Желязкова и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Иван Попов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“.

В проекта са заложени дейности, свързани с разработката и въвеждането на съвместни учебни програми с партниращи български висши училища, разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание, обучение на преподаватели, създаване на мрежи от кариерни центрове на партниращите висши училища, създаване на студентски клубове за развитие на предприемачески умения и входяща мобилност за преподаване.

 

Дейностите по проекта ще се реализират в партньорство с Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. Асоциирани партньори по проекта са:

- Университета на Алабама в Хънтсвил

- Университета във Любляна, Словения

- Техническия Университет в Прага, Чехия

 

Общата стойност на проекта е 1 629 276лв без ДДС, от които 1 384 884.60лв. от Европейския съюз и 244 391.40лв. Национално финансиране.

 

Главната цел на проекта е: "посредством модел на партньорство и взаимодействие с други университети да се модернизира и повиши качеството на обучение по направление 5.10 Химични технологии в Химикотехнологичен и металургичен университет, София"". Тя ще бъде постигната, чрез следните специфични цели:

- Развиване на партньорство с Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас и Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград за разработване и въвеждане на съвместни интердисциплинарни магистърски и бакалавърски програми в областта на зелените технологии и иновативни технологии за възобновяема енергия;

- Интернационализация на дейността на партньорските университети чрез реализиране на съвместни програми и обмяна на опит и експертиза с чуждестранни университети в областта на професионално направление 5.10 Химични технологии (за ХТМУ и БУ) и 4.2. Химически науки (за ЮЗУ);

- Разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

- Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;

- Развиване на възможностите за професионална реализация и кариерно развитие на студентите по различни области на професионално приложение на Химията като наука.

- Развиване на активно партньорство с национално представителни организации на работодателите, за постигане на по-голяма практическа приложимост на обучението и по добро взаимодействие между студенти, преподаватели и потенциални работодатели от химическата индустрия в България.

 

www.eufunds.bg

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=972

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity