University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Национален конкурс  „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Химикотехнологичният и металургичен университет( ХТМУ) и Съюзът на химиците в България за поредна година обявяват Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за наградата на акад. Иван Юхновски. Конкурсът е ежегоден, а наградата тази година е 1500 лева и грамота, които ще бъдат връчени на победителя на тържествена церемония.

Регламент на конкурса (тук).

ХТМУ на трето място за наука сред висшите училища в България

ХТМУ на трето място за наука сред висшите училища в България

 

Химикотехнологичният и металургичния университет е на трето място сред висшите училища в България според представено класиране на платформа за оценка на научните изследвания SCImago (SIR) за отминалата 2020 година (https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=BGR).

Сред научните организации в България ХТМУ заема престижното 7-мо място.

Класацията обхваща 7024 академични и научноизследователски институции, които са оценени чрез тяхната видимост в мрежата по три различни набора от индикатори, базирани на резултатите от: научните изследвания, иновациите и социалното въздействие.


ПРИЕМ на ДЕКАНАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ на ДЕКАНАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Д Е К А Н А Т Ъ Т

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специалности:

1. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

2. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

3. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

4. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

5. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

6. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

7. БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ
8. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2020/21 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломирането им.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - от 18.01.2021 г. до 19.02.2021 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г.

НАЧАЛО на учебната година - 01.03.2021 г.

ХТМУ отпуска СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

ХТМУ отпуска СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

Свободни места на задочните студенти в студентските общежития на ХТМУ

Свободни места на задочните студенти в студентските общежития на ХТМУ

Във връзка с зимната сесия на задочните студенти в ХТМУ ви уведомяваме, че има свободни места в студентските общежития на ХТМУ.

За допълнителна информация тел. 02/9620217 или в работно време на адрес:
Студентски град блок 42 вход А стая 107
Признание за учени от ХТМУ

Признание за учени от ХТМУ

 

Проф. Н. Дишовски и доц. Д. Караиванов са включени като чуждестранни експерти в голям научен проект, ръководен от Казахския национален изследователски технически университет „К.И. Сатпаев“ (Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satbayev), г. Алмати, Казахстан, финансиран от Министерството на образованието и науката на Република Казахстан (2021 – 2022 г.). Темата на проекта е: „Разработване на иновационни технологии за повишаване на енергийната ефективност и надеждност на центробежни помпи, произвеждани в Казахстан“ (Development of innovative technologies for improving energy efficiency and reliability of centrifugal pumps manufactured in Kazakhstan).

Темата на проекта има отношение и към учебната работа в ХТМУ, тъй като част от студентите във втори курс са разработвали проект „Пресмятане и конструиране на вал за центробежна помпа“. Ако някои от тези или други студенти проявяват интерес към проекта, могат да се свържат с гореспоменатите преподаватели.

Без такси за обучение за студентите, сключили договор с българска фирма

Без такси за обучение за студентите, сключили договор с българска фирма

С Постановление на Министерски съвет №12 от 20.01.2021 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 7 от 26.01.2021 г. влезе в сила Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Наредбата дава възможност държавата да заплаща напълно или частично таксите за обучението на студенти, които имат сключен договор с работодател. Студентите, сключили договор, не заплащат или заплащат частично такси за обучението си, по време на което следва да провеждат стаж при съответния работодател по определената специалност. След успешно завършване, те трябва да продължат работата при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Микробиологични методи за анализ и контрол на лекарствени средства

Микробиологични методи за анализ и контрол на лекарствени средства

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

DRUG-MOLECULE – обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри на тема: Молекулните сензори и молекулните логически устройства като платформа за диагностика в медицината и биологията


   

На 25 януари в ХТМУ започва обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри на тема „Микробиологични методи за анализ и контрол на лекарствени средства“ в изпълнение на работна програма по споразумение с МОН Д01-278/05.10.2020

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

DRUG-MOLECULE

 

Микробиологични методи за анализ и контрол на лекарствени средства

 

Лектор: проф. д-р Нели Георгиева

Програма

Лекция

Дата и час

продължителност

1

Прокариоти vs Еукариоти.

Механизми на действие на антимикробните вещества.

25.01.2021г.

10ч-13ч

2

Антимикробни пептиди – бактериоцини.

26.01.2021г.

10ч-13ч

3

Тестове при определяне на антимикробна чувствителност.

27.01.2021г.

10ч-13ч

4

Микробиологичен контрол при фармацевтичните производства.

29.01.2021г.

10ч-13ч

 

ОБЩО

12ч

В лекционния курс са включени знания относно механизмите на действие на антимикробните вещества, антимикробните пептиди, тестовете за определяне на антимикробната чувствителност, както и микробиологичния контрол при фармацевтичните производства.Обучението ще се проведе на 25, 26, 27 и 29.01.2021г. от 10-13ч. чрез следния линк в Google meet: meet.google.com/vyd-scjq-shz

При желание да се запишете за онлайн присъствие на обучението, моля да подадете Заявка за участие на следния линк до 22.01.2021г., за да бъдете включени в групата:

https://docs.google.com/forms/d/1HNT8sfbJ7pBFJ7a2KkBszjo1VZOaLQRhP6W-SKS20vY/edit

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ” НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ” НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ” НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ПОЛИМЕРИТЕ”

 

Съюзът на химиците в България обявява осемнадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2021 г.:„ Изявен млад учен в областта на полимерите” Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет и парична сума от 800 лева (Статут и Правилник: http://www.unionchem.org).

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации (eдна или повече), излезли от печат (или приети за печат с документ) през 2020 г. и м. януари 2021 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Публикациите могат да бъдат във всички области на полимерната наука-получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Могат да се представят и други документи за кандидата-участия в конгреси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата. Ако в представените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им-кандидат за наградата.​_

Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя й се извършва от Научния съвет на Института по полимери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания-оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание ще се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса е 31.01.2021 г. Документитe трябва да се изпратят заедно с автобиография (Curriculum vitae) на word или PDF файлове на ел.поща на Съюза на химииците в България, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или vzneytchev@yahoo.com тел.0878796200. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 март 2021 г.

 

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

  • Admission
  • Learning activity
  • UCTM
  • Scientific activity