University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Конкурс за презентация на тема "Химичните технилогии около нас"

Конкурс за презентация на тема "Химичните технилогии около нас"

ХТМУ организира конкурс за презентация на тема: Химичните технологии около нас

За повече информация: ТУК

  

 

 

Обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри

Обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри


     


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

DRUG-MOLECULE

обучение за млади учени, докторанти и студенти магистри на тема:

Полимерни системи за доставка на лекарства


На 07.12.2020г. стартира 4 дневно обучение по:


Полимерни системи за доставка на лекарства


Лектор: доц. д-р инж. Райна Бряскова

Лекция часове


1. Въведение в полимерите – основни понятия, класификация. Традиционни методи за синтез на полимери.

07.12.2020 от 10 ч до 13ч 3ч

2. Нови методи за синтез на полимери – Контролирании радикалови полимеризации: NMRP, ATRP, RAFT. Полимерни наноносители за доставка на лекарства.

08.12.2020 от 10 ч до 13ч 3ч

3. Интелигентни полимерни наноносители за доставка на лекарства – чувствителни на стимули наноносители

09.12.2020 от 10 ч до 13ч 3ч

4. Приложение на полимерни системи за доставка на лекарства в медицината и биомедицината

10.12.2020 от 10 ч до 13ч 3ч


Обучението ще се проведе на 07, 08, 09 и 10.12.2020г. от 10-13ч. чрез следния линк в Google meet: meet.google.com/zqe-xhbf-jav

При желание да се запишете за онлайн присъствие на обучението, моля да подадете Заявка за участие на следния линк до 04.12.2020г., за да бъдете включени в групата:

https://docs.google.com/forms/d/17c3VkgMTZvRVhG_TJrsF6G8cho8fYiFQDFQzWn_jwPQ/edit


Споразумение с МОН № Д01-278/05.10.2020


Проф. дн инж. Йордан Христов с престижна награда на името на Скот-Блеър

Проф. дн инж. Йордан Христов с престижна награда на името на Скот-Блеър

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви,че организационният комитет на Първата Онлайн Конференция за Модерно дробно-деференциално смятане и неговите приложения http://www.ntmsci.com/Conferences/OCMFCA2020/PlenarySpeakers

е присъдила на проф.дн инж. Йордан Христов, ХТМУ, София

престижната награда на името на Скот-Блеър (Scott-Blair : http://caim.simai.eu/index.php/caim/article/view/481)

за неговите постижения в областта на дробно-деференциалното смятане. Работите на проф. Христов са в областта на нелинейната и аномална дифузия и приложение на нелокални оператори при моделиране на вискозоеластични материали


 

Пълният текст на съобщението е даден по-долу .


Dear Respected Rectors of University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria.

 

On behalf of the organizing committee of the Fist Online Conference on Modern Fractional Calculus and its applications, December 4-6, 2020

http://www.ntmsci.com/Conferences/OCMFCA2020/PlenarySpeakers

devoted to 325 years of fractional Calculus, as well as on behalf of the Biruni, University , Istanbul, Turkey

We are glad to inform you that Professor Dr. Joran Yankov Hristov, PhD. DSc,

was awarded  with the special  Scott-Blair Award for high regards to his life achievements in Fractional Calculus  and its Applications.