University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Избор на експерти по разработване на дигитално съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013

Избор на експерти по разработване на дигитално съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013,

"Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

В ХТМУ се изпълнява проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним експерти, работещи по професионално направление 5.10 Химични технологии от ХТМУ да се включат в разработването и внедряването на дигитално образователно съдържание по проекта. Целта на настоящата дейност е да се разработи и внедри дигитално съдържание за новите учебни програми в трите партньорски университета. Ще бъде разработено дигитално съдържание за следните образователни програми:

 1. Бакалавърска програма по „Зелени технологии“ (между ХТМУ и БУ), за която са нужни 2-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 160 часа;

 2. Магистърска програма по „Иновативни технологии за възобновяема енергия“ (между ХТМУ и ЮЗУ), за която са необходими 3-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 240 часа;

 3. Магистърска програма на английски език по „Chemical and Enviromental Engineering“ (между ХТМУ и Университета на Алабама в Хънтсвил), за която са нужни 5-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 400 часа.

Разработеното дигитално съдържание ще бъде внедрено в образователния процес по трите програми, които се планира да стартират в рамките 2022/2023 учебна година. Експертите ще разполагат с необходимите технически средства и софтуерни приложения за подготовка на качествено и иновативно дигитално съдържание. В процеса на внедряване на дигиталното съдържание ще се създаде виртуален университет с онлайн учебни материали, с възможност за моделиране на образователни курсове и среда за онлайн комуникация и сътрудничество, аудио и видео конференции и групова онлайн работа на студенти за целите на образователния процес. Дигиталното образователно съдържание ще бъде разработено, споделяно и използвано съвместно униврситетите за реализиране на общите програми.

 

Заинтересованите колеги за включване като експерти по проекта трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Академичен и преподавателски опит - описание на дисциплините на преподаване и продължителност на преподаване по професионално направление 5.10 Химични технологии.

Минимално изискване:

- от 3 до 7 години опит (включва и докторантура);

- над 7 години опит (включва и докторантура).

 1. Квалификация и опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание.

Минимално изискване: минимум една година опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание.

 

Желаещите колеги за включване като експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по проекта трябва да изпратят молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание на емайл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 31 август 2022 г.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав:

 1. проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор;

 2. проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта;

 3. доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

1. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т. ч. професионална терминология (продължаващо обучение на преподаватели с продължителност 160 учебни часа).

Целта е да се повишат езиковите компетенции на преподавателския състав, което е предпоставка за постигане на възлови цели, поставени пред съвременното европейско висше образование, като: повишаване на броя на привличаните международни специалисти, отговарящи на потребностите както на образователната, така и на предприемаческата стратегии, залегнали в плана за развитие на висшето образование в България; увеличаване на броя на разработените международно ориентирани учебни планове; създаване на нови международни партньорства и мрежи, които да добавят стойност към препредаването в съответните професионални направления.

Участниците ще се обучават в група от 7 човека. Обученията ще се превеждат от преподавател със специфични познания в чуждоезиковото обучение и практически опит не по малко от 7 години (без откъсване от работа със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден).

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионално направление: 5.9;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 36 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

2. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на дигитални умения (интензивно обучение на преподаватели с продължителност 24 учебни часа).

Придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения, включително и използването на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии ще доведе до насърчаване на споделеността на човешките ресурси на българските висши училища, което от своя страна е свързано с оптимизирането на структурата и функционирането на системата на висшето образование. Обучените преподаватели ще придобият умения за: изграждане на интерактивни лекционни курсове и видео лекции; прилагане на различни виртуални образователни среди, средства за добавена реалност, виртуални лаборатории и облачни технологии като част от образователния процес; използване на ИКТ-базираните технологии при обучението на студенти със специални образователни потребности; провеждане на електронно обучение в реално време.

Участниците ще се обучават в група от 5 човека.. Обученията ще се превеждат в базата на ХТМУ от преподавател със специфични познания в областта на ИКТ и практически опит не по-малко от 3 години. Интензивното обучение ще се провежда в рамките на 24 академични часа.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 5.9;

 • Да притежават много добри компютърни умения;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 36 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

 

Всеки заинтересован за включване като обучаем, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец: за АЕ; за ИКТ) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 15.07.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

 

 

Наш колектив с признати патенти в чужбина

Наш колектив с признати патенти в чужбина

На колектива, с ръководител проф. Николай Дишовски, в състав доц. Ирена Михайлова, проф. Лъчезар Радев и гл.ас. Петрунка Малинова от ХТМУ, и доц. Николай Атанасов и доц. Габриела Атанасова от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград бе издаден патент на САЩ № US 11,359,076 B2/14 June 2022 „Състав на еластомерен биокомпозит предназначен за изолиращи слоеве и подложки в гъвкави антени“, резултат от научно-изследователска работа по международен проект, финансиран от Научно-изследователския център за авангардно материалознание при университет „Крал Халид“ в Саудитска Арабия след спечелен конкурс.

От страна на Саудитска Арабия в патента участват проф. Абдула Ал-Сехеми, директор на Центъра за авангардно материалознание и проф. Ахмед Ал-Гамди от Университет „Крал Абдулазис“ в Джеда, Саудитска Арабия. Университет „Крал Абдулазис“ е един от най-престижните университети в страната. Често пъти е попадал в първите 100 университета в света. Според класацията на U.S. News & World Report Best Global University Ranking, за 2022 г. университетът е на 44 място. Проф. Ал-Гамди е доскорошен декан на Факултета по наука към същия университет, в момента е съветник на президента /ректора/ на университета.

Това е трети патент на колективи, ръководени от проф. Н. Дишовски в САЩ,

възникнали в резултат на тяхната изследователска работа по международни

проекти.

В Кралство Саудитска Арабия бе признат и издаден още един патент № SA 10174B1 / 2022 „Състав на композит, предназначен за изолиращи структури и подложки в гъвкави антени“ на колектив, ръководен от проф. Дишовски, възникнал също в резултат на международен проект, изпълнител на който е НИС при ХТМУ.

Освен проф. Дишовски като изобретател в патента от страна на ХТМУ участва гл. ас. д-р Петрунка Малинова, както и колеги от ЮЗУ „Н. Рилски“ доц. Николай Атанасов и доц. Габриела Атанасова.

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

 

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

 • 3 месеца

 • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се от тук  );

 • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Краен срок за подаване на документи: 16 септември 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ученици от Велико Търново гостуваха в ХТМУ

Ученици от Велико Търново гостуваха в ХТМУ

От 27 до 30 юни ученици от ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, гостуваха в лабораториите на ХТМУ. Учениците имаха възможността да проведат лабораторни упражнения в катедрите „Аналитична химия“, „Органична химия“ и „Обща и неорганична химия“.

Ползотворното сътрудничество между Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ и ХТМУ датира повече от 15 години.


Празник на науката в ХТМУ

Празник на науката в ХТМУ

На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления.

Празникът бе многокомпонентен и с откриването на научната сесия бе връчена наградата в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН, възпитаник на ХТМУ.

Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти рожден ден.

Официални гости на събитието бяха акад. Иван Юхновски – Председател на БАН (1996-2008), проф. Милчо Натов – Ректор на ХТМУ (1976-1981), доц. Кирил Станулов - Ректор на ХТМУ (2003-2007), проф. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България.

Кулминацията на деня бе тържествената церемония за връчване на дипломите за ОНС „доктор“ и академичните звания „доцент“ и „професор“.

Празникът завърши с награждаване на отличилите се в XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. Награди от името на ХТМУ бяха връчени от зам.-ректора по Научна дейност проф. дхн инж. Мартин Божинов, а деветима участници получиха и специални награди от Студентски съвет при ХТМУ, които бяха връчени от председателя маг. инж. Нора Ангелова. Лично проф. Мартин Божинов връчени и специален плакет на името на проф. дхн Янко Димитриев за научни постижения на докторанти и млади учени в областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали на гл. ас. д-р инж. Жанна Матеева, от катедра „Технология на силикатите“.

 

Снимки от събитието

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичен и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2021/2022 г. В конкурса могат да участват преподаватели от ХТМУ, назначени на пълен щат и преподаващи в ПН 5.9 „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в Warsaw Management University, Warsaw, Poland под формата на:

 • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 1 месец при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Краен срок за подаване на документи: 16 септември 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

 

1. Преподаватели по английски език за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 учебни часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства

 • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 5. Технически науки

 • практически опит: не по-малко от 7 години

 • компютърни умения: много добри

 

2. Преподавател по ИКТ за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 учебни часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ХТМУ-София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър

 • специфични познания в ИКТ

 • опит в работата с Moodle

 • практически опит: не по-малко от 3 години

 • компютърни умения: отлични

 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати автобиография, документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността и заявление за кандидатстване (по приложен образец: за АЕ; за ИКТ) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 15.07.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

69 години ХТМУ! 30 години Френска специалност!

69 години ХТМУ! 30 години Френска специалност!

Честит Ден на Химикотехнологичен и металургичен университет!

С тържествени церемонии днес бе отбелязан Празникът на ХТМУ! Университетската общност изпрати Випуск 2022. В поздравителното слово Ректорът на ХТМУ проф. Сеня Терзиева се обърна към абсолвентите като им пожела да бъдат все така ученолюбиви, старателни, амбициозни и смели, и да се реализират успешно в инженерната общност .

От името на завършващите слово произнесе инж. Ева Миткова, като им пожела много професионални успехи. Кратко приветствие на български език поднесе проф. Алфи от Франция. Гост на събитието бе проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ (1976-1981).

Празникът продължи с Тържествен Академичен съвет и отбелязване на 30 години от създаването на специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език. Официални гости на събитието бяха ректори на университета от минали мандати и преподавателите, основоположници на френската специалност в ХТМУ!

Поздравителен адрес за празника бе изпратен от Председателя на Съвета на настоятелите на ХТМУ г-н Румен Цонев.

На събитието бе удостоен с плакет и поздравителен адрес проф. дтн Камен Велев – ректор на ХТМУ (1993 г.- 2003 г.) по повод неговата 80-та годишнина.

Академичният съвет на ХТМУ с Решение от 18 май 2022 г. удостои с почетно звание „Доктор Хонорис Кауза“ френският проф. Режис Готие.

Ректорът на университета проф. Сеня Терзиева връчи грамоти за принос в създаването, развитието и утвърждаването на Центъра за френскоезично обучение на проф. Димитър Дончев, проф. Камен Велев, проф. Климент Хаджов, проф. Кънчо Попов, проф. Иван Пенчев, проф. Емилия Найденова, проф. Мария Кършева, проф. Богдана Куманова, проф. Симеон Панев, проф. Петко Девенски, проф. Жозеф Теллалян, проф. Мартин Божинов, доц. Илонка Съйкова, доц. Елена Кашчиева, доц. Райна Чавдарова, доц. Едуард Клайн, доц. Александър Тодоров, доц. Анета Георгиева, доц. Емилия Матеева, доц. Михай Христов, г-жа Маргарита Георгиева и г-жа Милка Панкова.

Празникът завърши с музикален поздрав от Ректорското ръководство в изпълнение на младите таланти Марина Парашкевова и Юлия Маринова.


Снимки от събитията: https://drive.google.com/drive/folders/1wrp6U-pRwE1AIaLdaRmNmLg4TFqTzpsA?usp=sharing

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity