University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

Процедура ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА членове на екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичен и металургичен университет 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 в Химикотехнологичен и металургичен университет, в качеството му на Партньор 1 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – ХТМУ, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование

  • Опит в управление и изпълнение на национални и международни проекти

  • Организаторски и комуникационни умения

  • Друга квалификация: работа с компютър, английски език.

 

2. Финансист/счетоводител от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование

 • Специфичен професионален опит: 3 години

 • Служител на ОТД към ХТМУ

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване (свободен текст )

 • Автобиография

 

Документите за участие в конкурса се подават на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за подаване на документи: 28 март 2022 г. (понеделник), 17:00 часа.

 

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюзът на химиците в България обявява ежегодния национален конкурс за наградата „АКВАХИМ” за най-добра дипломна работа по химия, защитена 2021 г.

Ще бъдат връчени две парични награди, една за студент, завършил ОКС „бакалавър“ – 1000 лв. и 2000 лв.за ОКС „магистър“.

Предложенията с материалите може да предадете или изпратите до 16.05.2022 г. на адрес: Съюз на химиците в България, Cофия 1000, ул. Раковска № 108, стая 418, тел. 02-9875812, GSM: 0878-796200, eл.поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Регламент на конкурса (тук).

Достойно представяне на ХТМУ в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

Достойно представяне на ХТМУ в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

На 01.03.2022 г. на тържествена церемония проф. Иван Шопов връчи грамоти за достойно представяне на участниците от Химикотехнологичния и металургичен университет гр. София на маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова, участвали в XIX- ти Националнен конкурс за наградата на „проф. Иван Шопов” на Съюза на химиците в България за 2022 г. за „Изявен млад учен в областта на полимерите”.

Към настоящия момент Николета Филипова е докторант по специалността „Химия на високомолекулярните съединения“ с научен ръководител доц. д-р инж. Райна Бряскова, а Даниела Атанасова е асистент в катедра: „Текстил, кожи и горива“ на ХТМУ.

Маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова са млади изследователи с голям потенциал и знания. Пожелаваме им здраве, късмет и още много покорени върхове в професионалната реализация.

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

На 30.03.2022 г. от 10 ч. Кариерен център при ХТМУ организира юбилейното 15-то издание на форум "Кариери - 2022" при свободен достъп онлайн през платформата Zoom.

Участници и партньори на събитието са: „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО” ЕООД, „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „АЛИАНС ПРИНТ” ЕООД, „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, „АЕЦ КОЗЛУДУЙ” ЕАД, „КЦМ 2000” АД, „АРСЕНАЛ” АД, „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, „ЕЛ БАТ” АД, „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД, „АКВАХИМ” АД, „ТЕХКЕРАМИК-М” АД, „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, ТЕВА ФАРМАЕАД,СЕМБОДИА, „СОФИЯ МЕД АД.

В юбилейното издание на кариерния форум 18 компании ще представят дейността си пред студентите на Химикотехнологичния и металургичен университет и възможностите за работа и стаж при тях.

Можете да се включите чрез линка: https://zoom.us/j/97334310388?pwd=R0dlZnQwditYZmhkbERuNGRBOXdpUT09

Виж програмата на събитието (тук)

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ направи втората основополагаща стъпка във връзка с реализирането на инициативата Европейската студентска карта (European Student Card Initiative), като стана шестият университет в България, който се присъедини към eduGAIN мрежата. В продължение на вече почти година университета използва Еразъм без хартия (Erasmus Without Paper) за сключване на междуинституционални споразумения по програма Еразъм+. Сега с присъединяването към eduGAIN, всички студенти на ХТМУ ще могат лесно да се сдобият с Европейска студентска идентификация (European Student Identifier, ESI), уникална електронна идентификация, която ще им позволи достъп до онлайн услуги свързани с академичен обмен. В контекста на Еразъм+ програмата, това например означава, че студентите ще имат достъп до онлайн споразумения за обучение и практика чрез OLA (https://learning-agreement.eu/) и до информация чрез Erasmus+ App (https://erasmusapp.eu/ ). Достъпът се осъществява с потребителско име и парола, които студентите ползват за влизане в електронната платформа за електронно обучение на ХТМУ (Moodle). Понастоящем споразуменията за студентска мобилност с цел обучение вече се администрират онлайн, а в рамките на текущия програмен период 2021-2027 постепенно ще се дигитализират и споразуменията за мобилност с цел практика и тези за мобилност на служителите.

Като водещ университет в областта на технологиите, ХТМУ се стреми да бъде в крак с приоритетите на Програма Еразъм+ по отношение на внедряването на дигитално управление на мобилностите и съответните ангажименти, поети с Еразъм Хартата за Висше Образование (Erasmus Charter For Higher Education, https://mmu2.uctm.edu/erasmus+/ )

ХТМУ и СЕМБОДИА ООД подписаха споразумение за сътрудничество

ХТМУ и СЕМБОДИА ООД подписаха споразумение за сътрудничество

На 16 март 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и фирма „СЕМБОДИА“ ООД, представлявана от нейния Управител г-н Венцислав Неков.

Предметът на споразумението е обмяната на опит в областта на висшето образование, научните изследвания, проектната дейност, популяризирането и внедряването на научни, технически и професионални постижения, отнасящи се до дейността на ХТМУ и СЕМБОДИА.

Целта на споразумението е повишаване ефективността на образователната, научно-изследователска и развойна дейност в областта на химичните технологии и природните науки, основаващи се на човешките и материални ресурси и постигнатите резултати.

Значимо Научно Партньорство

Значимо Научно Партньорство

По случай 75 годишния си Юбилей, Института по Микробиология "Стефан Ангелов" при Българска Академия на Науките връчи плакет за Значимо Научно Партньорство на Факултета по Химично и Системно инженерство при Химикотехнологичния и Металургичен Университет.

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

 

 

На 17.02.2022 г. се проведе първата работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ бенефициент по проекта е Бургаският свободен университет, а висшите училища партньори са Химикотехнологичният и металургичен университет и Международно висше бизнес училище.

Основна цел на проекта е създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

Работната група беше приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта, проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ.

За повече информация: https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity