Степен Магистър

Специалности
Автоматика и информационни технологии Виж повече
Биоенергийни технологии и биопродукти
Биомедицинско инженерство
Биотехнологии
Водородни технологии
Екология и опазване на околната среда
Еластични омрежени полимери
Електрохимия и защита от корозия
Енергийна и екологична ефективност в металургията
Индустриална безопасност
Индустриален мениджмънт
Инженерно материалознание (на анг. език)
Виж повече
Информационни технологии
Консервация и реставрация на хартия и книги
CAD/CAE в химичните технологии
Медицински текстил
Материали и технологии за опто- и микроелектрониката
Метални материали
Виж повече
Металознание и термично обработване на металите
Виж повече
Металолеене
Металургия на цветните метали и сплави
Металургия на черните метали
Метрология, акредитация и сертифициране
Нанотехнологии и наноматериали
Неорганични вещества
Обработка на металите чрез пластична деформация
Виж повече
Опазване на околната среда и устойчиво развитие
Полиграфия
Полимерно инженерство
Приложна аналитика
Природни и синтетични горива
Рециклиране на полимери
Рециклиране на метални материали
Силикатни материали
Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език)
Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
Стопанско управление
Стъкло, керамика и свързващи вещества
Технология на високоенергийните материали
Текстил и кожи и изделия от тях
Управление на качеството
Фин органичен синтез
Химично и биохимично инженерство (на френски език)
Химично инженерство (на български език)
Химично инженерство (на немски език)
Химични технологии в ядрената енергетика
Целулоза, хартия и опаковки