Консервация и реставрация на хартия и книги

Магистрите по специалност "Консервация и реставрация на  хартия и книги“ се подготвят за извършване на консервационно-реставрационна работа, научно-изследователска, организационно-управленска  в областта на опазването на документи от хартия и книги от библиотечното и културно историческото наследство.

Степен и форма

ОКС „Магистър“ 

Професионална квалификация

Химик-технолог

Компетентности

Магистърската програма " Консервация и реставрация на  хартия и книги ” е    насочена преди всичко към реставрация на хартия, документи и книги.

Те получават широка подготовка по обща култура, специализирана професионална подготовка и управленчески и организационни умения.

Практики и международна мобилност

Специалистите завършили магистрската   специаност се подготвят да работят като научни работници в лаборатори по реставрация и консервация към музеи, библиотеки, научни институти, експерти  в архиви, държавната администрация в страната  или градски служби, отговарящи за защита на културата и паметници, в музеи, галерии, преподаватели във ВУЗ, или  могат да започнат собствен бизнес.

Дипломиране

Специалността се завършва с разработване на дипломна работа и защита пред Държавна Изпитна Комисия

Реализация

Специалността е приложно ориентирана. Магистрите по " Консервация и реставрация на  хартия и книги " се подготвят да работят  в областта на проучване, документиране, изготвяне на експертизи за състоянието на обекти изготвени  от хартия; за причините, които предизвикват разрушителните процеси; изготвяне на реставрационни програми и проекти, както и тяхното управление и реализиране; изпълнение на пряка реставрационна работа; разработване на реставрационни методи и технологии; изготвяне на препоръки за съхраняване, транспортиране на реставрирани обекти (книги),  дейности по поддържане, мониторинг и превантивна реставрация на изделия от хартия и картон  представляващи част от библиотечното и културно-историческото наследство.

Информация за контакт

доц. д-р инж. Веска Лашева – отговорник учебна дейност/ в. 233

Ключови дисциплини в програмата

  • „Стареене на материалите“
  • „Материали и методи за консервация хартия“
  • „Материали и методи за реставрация на хартия“
  • "Консервация и реставрация на кожа, текстил“
  • „Консервация и реставрация на дървесина“
  • „Консервация и реставрация на художествени елементи  от метал“
  • „Репродуциране, отпечатване и реставрация на изображения“