Mission

  • Предоставя образование в степените бакалавър, магистър и доктор, в областите: Химични технологии, Металургия, Биотехнологии, Материали и Материалознание, Автоматика и информатика, Управление, Екология, Образование.

  • Поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадрови потенциал за науката и бизнеса.

  • Осигурява подготовка с акцент върху националните и европейски приоритети за общество на знанието и в отговор на потребностите на студентите за реализация, гарантирана от високи академични стандарти, интегриране на образование с наука и непрекъснато повишаване на качеството в измеренията на световните процеси на технологично развитие и осигуряването им с ресурси.

  • Поддържа водеща роля в процесите на сътрудничество и мобилност, и стимулира развитието на инженерното образование в България към транснационално, осигурявано от качество на програмите и нарастващи стандарти за резултати от ученето - знания, умения, компетентности и висок професионализъм на инженерите за поддържане на устойчиво развитие.