Схема на сградите

Деловодство

Телефони

Адрес

Булевард Климент Охридски, 8 София, 1797 сграда А, ет.2, ст.205

Имейл

  • delovodstvo@uctm.edu

Приемно време

  • Понеделник - Петък - 8.00 - 16.30
  • Събота - Почивен ден
  • Неделя - Почивен ден

Банкова сметка на ХТМУ

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Административни звена

Учебен отдел
Началник: гл.ас. д-р инж. Владислава Иванова

тел: (+359 2) 9071 109
(+359 2) 81-63-135, +359 877 070 108
E-mail: chief.education@uctm.edu

Факултетни канцеларии

Факултет по химични технологии
тел.: (+359 2) 81-63-113; E-mail: fht@uctm.edu
Факултет по химично и системно инженерство
тел.: (+359 2) 81-63-114; Е-mail: fhsi@uctm.edu
Факултет по металургия и материалознание
тел.: (+359 2) 81-63-115; Е-mail: fmm@uctm.edu

Библиотечно-информационен център
Директор: инж. Вася Радкова

тел.: (+359 2) 81-63-154
E-mail: v_radkova@uctm.edu, library@uctm.edu

Дирекция "Студентски общежития"
Директор: Кръсто Кръстев

тел.: (+359 2) 962-24-21
E-mail: kazi_krastev@abv.bg; krasto.krastev1@uctm.edu
тел.: (+359 2) 962-02-26 наеми студенти и докторанти

Отдел "Научни дейности"
Организатор: Галя Тополова

тел.: (+359 2) 81-63-136
E-mail: sciactivities@uctm.edu

Отдел "Комуникации"
главен експерт: Теодора Димитрова

тел.: (+359 2) 9071110
E-mail: media@uctm.edu

Кариерен център
експерт: Теодора Димитрова

тел.: (+359 2) 9071110
E-mail: career.center@uctm.edu

Ръководство

Ректор:
проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова

тел.: (+359 2) 81-63-100
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: uctm.rector@uctm.edu, senia@uctm.edu

Зам. -Ректор по учебни дейности:
проф. д-р. инж. Данчо Даналев

тел.: (+359 2) 81-63-101
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: vice-rector.education@uctm.edu

Зам. -Ректор по научни дейности:
доц. д-р инж. Димитър Пешев

тел.: (+359 2) 81-63-102
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: vice-rector.research@uctm.edu

Зам. -Ректор по Дигитализация:
проф. д-р Светослав Ненов

тел.: (+359 2) 81-63-140
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: nenov@uctm.edu

Главен юрисконсулт:
Иван Иванов

тел.: (+359 2) 81-63-107
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: trayanof@gmail.com

Пом. Ректор:
инж. Антонио Манолов

тел.: (+359 2) 81-63-105
факс: (+359 2) 968-90-26
E-mail: manolov@uctm.edu

Главен Счетоводител:
Галина Калчева

тел.: (+359 2) 862-29-68, (+359 2) 81-63-106
факс: (+359 2) 868-54-88
е-mail: gala_k@abv.bg

Секретар на Ректора:
инж. Ивана Вълкова

тел.: (+359 2) 81-63-100
факс: (+359 2) 868-54-88
E-mail: secret@uctm.edu

Длъжностно лице по защита на данните:
Рангел Владимиров

тел.: (+359 2) 8163 108
E-mail: dpo@uctm.edu

Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа:
гл. ас. д-р инж. Петър Петров

тел.: (+359 879) 356539
E-mail: pbpetrov@uctm.edu

Студентски съвет

Студентският съвет е висш колективен орган и единствен легитимен представител на всички студенти и докторанти в ХТМУ.
 
Председател: Стела Болгурова
тел.:  (+359 2) 81-63-146
факс: (+359 2) 868-54-88