Признаване на чужди дипломи и периоди на обучение

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура.
 
В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл.21, т.13 , Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища кандидатите желаещи признаване на висше образование в ХТМУ, подават изброените по-долу документи
 

Кои документи подлежат на признаване?

Дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”, „МАГИСТЪР”, или без степен

 • издадени от образователни институции, признати от компетентен национален орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;

 • придобити в съответствие със законодателството за висше образование на страната, в която е проведено обучението.

За да подлежи на академично признаване в България, Вашата диплома трябва да дава академични права в държавата, в която е издадена.

Не подлежат на признаване документи, които:

 • Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищане дават официално права на висше образование в съответната държава, в която са издадени;

 • не отговарят на държавните изисквания за придобиване на висше образование в България;

 • са издадени в нарушение на законодателството на страната по седалище на висшето училище, или в която е проведено обучението.

На отказ подлежат следните документи:

 1. Документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

 2. Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред.

 3. Документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.

 

Необходими документи за признаване от ХТМУ на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища или периоди на обучение:
 

Лицата, желаещи признаване от ХТМУ на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища или периоди на обучение, представят в Учебен отдел на ХТМУ следните документи:

 1. Заявление по образец.

  • Формуляр на заявление за признаване на висше образование придобито в чужбина: изтеглете в DOCX format

  • Формуляр на заявление за признаване на период на обучение: изтеглете в DOCX format.

 2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

 3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова.

 4. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.

 5. Документ за платена административна такса:

   • за признаване на придобито висше образование на завършили в чуждестранни висши училища, съгласно текущата заповед на Ректора на ХТМУ;

   • за признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища съгласно текущата заповед на Ректора на ХТМУ;

   • за признаване на образователна и научна степен „доктор“, придобита в чуждестранни висши училища и научни организации, съгласно текущата заповед на Ректора на ХТМУ.

Банкова сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: Сеня Терзиева-Желязкова

Важно!
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на лицето, желяещо признаване на висше образование.
Документите по т. 2 и 3, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Преводите на легализираните и заверени документи по т.2 и 3 следва да имат консулска заверка на Министерството на външните работи на Република България.
Заявителите или техните представители могат да получат оригиналите на документите си в 14-дневен срок след проверката им.
Документът за самоличност се връща веднага.
Комисията по признаване може да поиска допълнително и други документи от значение за признаването, които трябва да бъдат представени в двумесечен срок от датата на получаване на съобщението за това.
Кой може да подава заявление?

1. Физически лица:

 • лично - с документ за самоличност;
 • родителите, децата и съпруга - с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • адвокати - с писмено пълномощно от гражданите;
 • други граждани - с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

2. Организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс) - гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние);
 • лице, упълномощено от представителя по закон, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).