Чуждестранни учащи

ХТМУ приема чуждестранни граждани за редовно и задочно обучение във всички образователни степени, съгласно Наредбата за Държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти, Правилника за учебната дейност, Правилник за приемане на студенти–бакалаври и Правилник за приемане на студенти–магистри в ХТМУ, които уреждат всички въпроси по кандидатстването, приема, обучението и административното обслужване на чуждестранни учащи в Университета.
Чужденците могат да кандидатстват и се обучават:
 • при изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

 • съгласно нормативни актове на МС (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерството на образованието и науката; 

  Повече информация за обучението в България може да видите тук (https://mon.bg/bg/173)

 • срещу заплащане.

 
 
Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани, ако :
 • са кандидат-студенти от ЕС,
 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са от българска народност.
 • Кандидатите трябва да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование по "Химия и опазване на околната среда", "Математика", "Физика и астрономия" или "Биология и здравно образование"). Когато в дипломата за средно образование по съответния предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в българско училище, определено от МОН.

 

Условия и документи за кандидатстване за бакалавър и магистър

Документите, които се подават в Университета или в МОН до 1 септември в годината на кандидатстване са:

 • формуляр с кратки биографични данни, съдържаща желаната специалност; (заявление / application form .docx) (завление / application form .pdf)

 • копие от документа за завършено средно образование заедно с приложението с оценките или съответно удостоверение за признаване на средно образование, придобито в училище на чужда държава;

 • документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

 • академична справка - за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;

 • копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" за кандидатите за обучение в магистърска степен;

 • копие от валиден международен паспорт с изписани на латиница името на кандидата, дата и място на раждане;

 • копие от документа за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство;

 • три паспортни снимки.

 

Допълнителни пояснения:

Дипломата за завършено образование на кандидата трябва да бъде заверена, преведена и легализирана със съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред на заверките, преводите и легализациите.

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

Решението за приемане или отхвърляне на кандидатите се взема от ХТМУ в едноседмичен срок след подаване на документите.

Документите на одобрените лица се изпращат в МОН за изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване (виза D).

Чуждестранните учащи се записват за обучение в ХТМУ след успешно завършена езикова подготовка по български език, която се организира от Департамент за езиково обучениеПризнаване на чужди дипломи в България - за кандидати за ОКС „магистър“ и ОНС Доктор.