Важно за кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2024 година

В класиране и записване могат да участват всички кандидат-студенти, които:
  • притежават диплома за завършено средно образование и имат балообразуващи оценки от положен предварителен кандидатстудентски изпит, от регионални състезания или от държавни зрелостни изпити (ДЗИ);

  • притежават диплома за завършено средно образование, издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), като балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.