Такси за кандидатстване и обучение

Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022 г.:
 
Такса за участие в кандидатстудентска кампания с явяване на кандидатстудентски изпит – 35 лв. и за всеки следващ – 20 лв.;
Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 35 лв.;
Такса за кандидатстване за ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“ – 35 лв.;
Такса за възстановяване на студентски права – 35 лв.;
От такса се освобождават кандидат-студенти кръгли сираци; лица, отгледани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента; военноинвалиди и военнопострадали; многодетни майки. Горепосочените факти се удостоверяват с официален документ.
 
Такса за конкурсен изпит на кандидат- докторанти – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за втори изпит.
 
Такси за обучение за учебната 2020/2021 г.:
 
Годишните такси на новоприети и действащи студенти в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ след средно образование – граждани на Република България и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария за учебната 2020/2021 година:
 
редовно обучение - 700,00 лв.;
задочно обучение - 700,00 лв.
 
Годишни държавни такси за новоприети и действащи студенти в ОКС “Магистър” след придобита ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021
 
• редовно обучение - 800,00 лв.
 
Държавна такса за обучение в ОНС „Доктор“ по професионални направления научни специалности:
 
за редовно обучение - 500 лв.;
за задочно обучение - 500 лв.
 
Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование - граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, включително и тези обучаващи се на чужд език – английски, френски и немски, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти (в евро):
 
ОКС „Бакалавър“:
редовно обучение - 2400 евро;
задочно обучение - 2400 евро.
 
ОКС „Магистър“ след средно образование
редовно обучение 3000 евро.
 
ОКС “Магистър“ след ОКС „Бакалавър“
редовно обучение - 3000 евро;
задочно обучение - 3000 евро.
 
За чуждестранни студенти от Балканския регион (с преподаване на немски език) за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след „Бакалавър“- 1500 евро.
 
Студенти по програма за съвместен прием на чуждестранни франкофонски студенти с Федерация „Гей - Люсак”, Франция, ОКС „Магистър“ - 1500 евро.
 
ОНС „Доктор“ по професионални направления и специализанти:
 
редовно обучение - 3500 евро;
задочно обучение - 2000 евро;
на самостоятелна подготовка - 2000 евро.
 
Такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400 евро.
 
Таксите за обучение по в евро се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.
Семестриални такси срещу заплащане за учебната 2020/2021 г.
 
Семестриални такси срещу заплащане за учебната за обучение на студенти срещу заплащане за учебната за ОКС „Бакалавър“:
редовно обучение - 1000 лв. ;
задочно обучение - 1000 лв.
 
Семестриални такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“:
 
редовно обучение , семестриална такса - 1000 лв.;
редовно обучение, такса за дипломен семестър - 700 лв.;
задочно обучение, семестриална такса - 1000 лв.;
задочно обучение, такса за дипломен семестър - 700 лв.
 
Размерът на годишните такси за ОНС „Доктор“ - български граждани и граждани на ЕС и ЕИП, приети за обучение срещу заплащане:
 
редовно обучение - 4000 лв.;
задочно обучение - 2000 лв.;
на самостоятелна подготовка - 2000 лв.
 
Братя и сестри, до 26 годишна възраст, живеещи в едно домакинство към момента на извършване на плащането, обучаващи се в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“ след средно образование, редовна форма на обучение, заплащат една семестриална такса.
Отстранени студенти при приемане отново в ХТМУ плащат съответната кандидатстудентска, семестриална такса и такса за възстановяване на студентски пра­ва, съгласно т.1.4 от Заповед Р-ФХ-116/30.04.2020 г.
Такса за документи за записване на новоприети студенти - 5 лв.
Таксите се заплащат в началото на всеки семестър, до 10 дни след започване на семестъра чрез ПОС терминал в касата на ХТМУ или по банков път. Новоприетите студенти заплащат таксите при записване в ХТМУ.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА” или "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".