Такси за кандидатстване и обучение


 • Кандидатстване за първи изпит - 20 лв.
 • За всеки следващ изпит - 15 лв.
 • Участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оцен­ка от ДЗИ - 20 лв.

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП ( в лева)

Годишни държавни такси за новоприети и действащи студенти в ОКС „ба­калавър“ за всички професионални направления и ОКС „магистър“ след средно обра­зование за учебната 2019/2020 г.:

 • редовно обучение - 700,00 лв.
 • задочно обучение - 700,00 лв.
 • Годишни държавни такси за новоприети и действащи студенти в ОКС “ма­гистър” след придобита ОКС “бакалавър” за учебната 2019/2020 г.:
 • редовно обучение - 800,00 лв.
Такси за конкурсен изпит на кандидат-докторанти в ХТМУ:
 • За първи изпит - 50 лв.
 • За втори изпит - 20 лв.
Държавна такса за обучение на докторанти по научни специалности:
 • за редовно обучение - 500 лв. ;
 • за задочно обучение - 500 лв.;
Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти и докторанти по чл. 95, ал. 8 ЗВО, включително и на чужд език - английски, френски, немски (в евро):

1. OКС „бакалавър“:

 • редовно обучение - 2400 евро;
 • задочно обучение - 2400 евро;
2. ОКС „магистър“ след средно образование - 3000 евро;

3. ОКС “магистър“ след ОКС „бакалавър“;
 • редовно обучение - 3000 евро;
 • задочно обучение - 3000 евро;

4. За чуждестранни студенти от Балканския регион (с преподаване на немски език) за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след „бакалавър“- 1500 евро.
5. Програма за съвместен прием на чуждестранни франкофонски студен­ти с Федерация „Гей - Люсак”, Франция, ОКС магистър - 1500 евро.
ОНС „доктор“ и специализанти:

 • редовно обучение - 3500 евро;
 • задочно обучение - 2000 евро;
 • на самостоятелна подготовка - 2000 евро.
 • Такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400 евро.
 • Семестриални такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС бакалавър:
 • редовно обучение - 1000 лв.
 • задочно обучение - 1000 лв.
7. Семестриални такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС ма­гистър след придобита ОКС бакалавър:
 • редовно обучение , учебен семестър - 1000 лв.
 • редовно обучение, дипломен семестър - 700 лв.
 • задочно обучение, учебен семестър - 1000 лв.
 • задочно обучение, дипломен семестър - 700 лв.
8. Размерът на годишните такси за докторанти - български граждани и гражда­ни на ЕС и ЕИП, приети за обучение срещу заплащане:
 • редовно обучение - 4000 лв.
 • задочно обучение - 2000 лв.
 • на самостоятелна подготовка - 2000 лв.
9. Студенти редовно обучение - братя и сестри, обучаващи се в ОКС „бакала­вър“ по държавна поръчка, заплащат една семестриална такса (по-високата) в случай, че и двамата нямат навършени 26 години, към момента на извършване на плащането.
 • Отстранени студенти при приемане отново в ХТМУ плащат съответната кандидатстудентска, семестриална такса и такса за възстановяване на студентски пра­ва, съгласно т.Ю от Заповед Р-ОХ-01/04.01.2016 г.
 • Такса за документи за записване на новоприети студенти - 5 лв.

Таксите се заплащат в началото на всеки семестър, до 10 дни след започване на семестъра чрез ПОС терминал в касата на ХТМУ или по банков път. Новоприетите студенти заплащат таксите при записване в ХТМУ.