Годишни такси за обучение

I. Таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

1. Такси за кандидатстване в ХТМУ през учебната 2023/2024 год.

1.1. Такса за участие в кандидатстудентската кампания за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование с явяване на кандидатстудентски изпит – 50,00 лв. и за всеки следващ – 25,00 лв.

1.2. Такса за участие в кандидатстудентската кампания за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 50,00 лв.

1.3. Такса за кандидатстване за ОКС „магистър“ (след ОКС „бакалавър“) – 50,00 лв.

1.4. От такса за кандидатстване се освобождават кръгли сираци (до 26-годишна възраст), лица с трайни увреждания и намалена работоспособност (70 и над 70 на сто), военноинвалиди, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

2. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 70,00 лв. за първи изпит и

40,00 лв. за втори изпит.


3. Годишни такси за обучение през учебната 2023/2024 год. на новоприети студенти
- граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата).

3.1. Годишни такси за новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование:

• редовно обучение - 800,00 лв.;
• задочно обучение - 800,00 лв.

3.2. Годишни такси за новоприети студенти в ОКС „магистър” след придобита

ОКС „бакалавър”:

• редовно обучение - 900,00 лв.

3.3. Годишни такси за обучение в ОНС „доктор“:

• редовно обучение - 500,00 лв.;
• задочно обучение - 500,00 лв.

4. Годишни такси срещу заплащане на новоприети студенти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образования във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО:

4.1. Такси срещу заплащане за обучение на студентите ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 2000,00 лв.;
• задочно обучение - 2000,00 лв.

4.2. Такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС„магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 3000,00 лв.;
• задочно обучение - 3000,00 лв;

4.3. Годишни такси за ОНС „доктор“, приети за обучение срещу заплащане:

• редовно обучение - 4000 лв.;
• задочно обучение - 2000 лв. ;
• на самостоятелна подготовка - 2000 лв.

II. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти и докторанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави (в евро).

1. Годишни такси за обучение през учебната 2023/2024 год. на новоприети чуждестранни студенти и докторанти.

1.1. Годишни такси за ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 2400,00 евро;
• задочно обучение - 2400,00 евро.

1.2. Годишни такси за ОКС „магистър“ след средно образование:

• редовно обучение - 3000,00 евро.

1.3. Годишни такси за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 3000,00 евро.

1.4. Годишни такси за ОНС „доктор“:

• редовно обучение - 3500,00 евро;
• задочно обучение - 2000,00 евро;
• на самостоятелна подготовка - 2000,00 евро.

1.5. Годишна такса за подготвителен езиков курс (български език) – 2400,00 евро.

Таксите за обучение по т. II се заплащат в левовата равностойност по фиксирания курс на еврото към българския лев.

III. Годишни такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата), приети през 2022/2023 год.

1. Годишни такси за обучение през учебната 2023/2024 год. на студентите и докторантите, приети през 2022/2023 год.

1.1. Годишни такси за студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование :

• редовно обучение - 800,00 лв.;
• задочно обучение - 800,00 лв.

1.2. Годишни такси за студенти в ОКС „магистър” след придобита ОКС „бакалавър”:

• редовно обучение - 900,00 лв.

 

2. Годишни такси срещу заплащане по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образования във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО:

2.1. Такси срещу заплащане за обучение на студентите ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 2000,00 лв.;
• задочно обучение - 2000,00 лв.

2.2. Такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС„магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 3000,00 лв.;
• задочно обучение - 3000,00 лв.;

2.3. Годишни такси за ОНС „доктор“, приети за обучение срещу заплащане:

• редовно обучение - 4000 лв.;
• задочно обучение - 2000 лв.;
• на самостоятелна подготовка - 2000 лв.

IV. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти и докторанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави

(в евро).

1. Годишни такси за обучение през учебната 2022/2023 год. на студенти и докторантите, приети през 2022/2023 год.

1.1. Годишни такси за ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 2400,00 евро;
• задочно обучение - 2400,00 евро.

1.2. Годишни такси за ОКС „магистър“ след средно образование:

• редовно обучение - 3000,00 евро.

1.3. Годишни такси за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 3000,00 евро.

1.4. Годишни такси за ОНС „доктор“:

• редовно обучение - 3500,00 евро;
• задочно обучение - 2000,00 евро;
• на самостоятелна подготовка - 2000,00 евро.

1.5. Годишна такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400,00 евро.

Таксите за обучение по т. IV се заплащат в левовата равностойност по фиксирания курс на еврото към българския лев.

V. Годишни такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата), приети през и преди 2021/2022 год.

1. Годишни такси за обучение през учебната 2023/2024 год. на студенти и докторанти, приети през и преди 2021/2022 год.

1.1. Годишни такси за студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование:

• редовно обучение - 700,00 лв.;
• задочно обучение - 700,00 лв.

1.2. Годишни такси за студенти в ОКС “магистър” след придобита ОКС „бакалавър”:

• редовно обучение - 800,00 лв.

2. Годишни такси срещу заплащане на студенти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образования във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО.

2.1. Годишни такси срещу заплащане за обучение на студентите ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 2000,00 лв.;
• задочно обучение - 2000,00 лв.

2.2. Такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС„магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение, семестриална такса - 1000,00 лв.;
• редовно обучение, такса за дипломен семестър - 700,00 лв.;
• задочно обучение, семестриална такса - 1000,00 лв;
• задочно обучение, такса за дипломен семестър - 700,00 лв.

2.3. Годишни такси за ОНС „доктор“, приети за обучение срещу заплащане:

• редовно обучение - 4000 лв.;
• задочно обучение - 2000 лв. ;
• на самостоятелна подготовка - 2000 лв.

VI. Годишни такси за обучение през учебната 2023/2024 год. на чуждестранни студенти и докторанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави (в евро), приети през и преди 2021/2022 год.

1. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти и докторанти, приети през и преди 2021/2022 год:

1.1. Годишни такси за чуждестранни студенти за ОКС „бакалавър“:

• редовно обучение - 2400,00 евро;
• задочно обучение - 2400,00 евро.

1.2. Годишни такси за чуждестранни студенти за ОКС „магистър“ след средно образование:

• редовно обучение - 3000,00 евро.

1.3. Годишни такси за чуждестранни студенти за ОКС “магистър“ след ОКС„бакалавър“:

• редовно обучение - 3000,00 евро.

1.4. Годишни такси за чуждестранни студенти за ОНС „доктор“:

• редовно обучение - 3500,00 евро;
• задочно обучение - 2000,00 евро;
• на самостоятелна подготовка – 2000,00 евро.

1.5. Годишна такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400,00 евро.

Таксите за обучение по т. VI се заплащат в левовата равностойност по фиксирания курс на еврото към българския лев.

VII. Братя и сестри, до 26 годишна възраст, живеещи в едно домакинство към момента на извършване на плащането, според сроковете, посочени в заповедта, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование, редовна форма на обучение, заплащат една семестриална такса.

 

Таксите се заплащат в началото на всеки семестър, до 10 дни след започване на семестъра. Новоприетите студенти заплащат таксите при записване в ХТМУ. Заплащането на таксите става чрез ПОС терминал в касата на ХТМУ или по банков път.Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА” или "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".