Степен Магистър

Уважаеми кандидат-студенти,

За магистърските програми в ХТМУ може да се кандидатства на място в университета (сгр. „А“, етаж 2, стая 201 и на имейл ksd@uctm.edu.

Необходими документи:
  • Сканирано копие на диплома за висше образование;
  • Сканирано копие на подписаното заявление за кандидатстване, което може да изтеглите тук.
Кандидатстудентската такса е 40.00 лв., която трябва да преведете по следната банкова сметка:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: БНБ – ЦУ София

В основание за плащане впишете ЕГН и трите имена на кандидат-студента.
Моля да посочите телефон за обратна връзка.
Специалности
Автоматика и информационни технологии Виж повече
Биоенергийни технологии и биопродукти (освободена от такса)
Биомедицинско инженерство
Биотехнологии
Водородни технологии (освободена от такса)
Екология и опазване на околната среда
Еластични омрежени полимери (освободена от такса)
Електрохимия и защита от корозия (освободена от такса)
Енергийна и екологична ефективност в металургията
Индустриална безопасност (освободена от такса)
Индустриална логистика 
Индустриален мениджмънт
Инженерно материалознание (на анг. език)
Виж повече
Информационни технологии
Консервация и реставрация на хартия и книги (освободена от такса)
CAD/CAE в химичните технологии (освободена от такса)
Медицински текстил (освободена от такса)
Материали и технологии за опто- и микроелектрониката (освободена от такса)
Метални материали (освободена от такса)
Виж повече
Металознание и термично обработване на металите
Виж повече
Металолеене
Металургия на цветните и благородните метали 
Металургия на черните метали
Метрология, акредитация и сертифициране (освободена от такса)
Нанотехнологии и наноматериали (освободена от такса)
Неорганични вещества (освободена от такса)
Обработка на металите чрез пластична деформация
Виж повече
Опазване на околната среда и устойчиво развитие
Полиграфия (освободена от такса)
Полимерно инженерство (освободена от такса)
Приложна аналитика (освободена от такса)
Природни и синтетични горива (освободена от такса)
Рециклиране на полимери (освободена от такса)
Рециклиране на метални материали (освободена от такса)
Силикатни материали (освободена от такса)
Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език) (освободена от такса)
Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията
Стопанско управление
Стъкло, керамика и свързващи вещества (освободена от такса)
Технология на високоенергийните материали (освободена от такса)
Текстил и кожи и изделия от тях (освободена от такса)
Управление на качеството
Фин органичен синтез (освободена от такса)
Химично и биохимично инженерство (на френски език) след средно образование (освободена от такса)
Химично инженерство (освободена от такса)
Химично инженерство (на немски език) (освободена от такса)
Химични технологии в ядрената енергетика (освободена от такса)
Целулоза, хартия и опаковки (освободена от такса)