Степен Магистър

Уважаеми кандидат-студенти,

За магистърските програми в ХТМУ може да се кандидатства на място в университета (сгр. „А“, етаж 2, стая 201) или през онлайн платформата за кандидатстване 

Уважаеми кандидат-студенти,

За магистърските програми в ХТМУ може да се кандидатства през онлайн платформата за кандидатстване https://magapp.uctm.edu/

Кандидатстване - 01.08 - 27.09.2024
Класиране - 30.09.2024
Записване - 01.10 - 04.10.2024

За редовна и задочна форма на обучение могат да кандидатстват всички български и чужди граждани, отговарящи на правилника за прием в ОКС Магистър след бакалавър на ХТМУ

 

За платено обучение се приемат кандидати с минимален успех от дипломирането „добър”.

Завършилите ОКС "Професионален бакалавър по ..." могат да кандидатстват за магистърска специалност само в същото професионално направление.

Всички специалности ОКС "Магистър" в задочна форма на обучение са само срещу заплащане.

 

Специалности
Автоматика и информационни технологии Виж повече
Биоенергийни технологии и биопродукти (освободена от такса)
Биомедицинско инженерство
Биотехнологии
Водородни технологии (освободена от такса)
Екология и опазване на околната среда
Еластични омрежени полимери (освободена от такса)
Електрохимия и защита от корозия (освободена от такса)
Енергийна и екологична ефективност в металургията  (освободена от такса)
Индустриална безопасност (освободена от такса)
Индустриална логистика 
Кръгова икономика - споделена с БСУ и МВБУ (освободени от такса)
Виж повече
Индустриален мениджмънт
Индустриални решения за зелената сделка (освободена от такса)
Иновативни технологии за възобновяема енергия  (освободена от такса)
Инженерно материалознание (на анг. език)
Виж повече
Информационни технологии
Консервация и реставрация на хартия и книги (освободена от такса)
CAD/CAE в химичните технологии (освободена от такса)
Медицински текстил (освободена от такса)
Материали и технологии за опто- и микроелектрониката (освободена от такса)
Метални материали (освободена от такса)
Виж повече
Металознание и термично обработване на металите  (освободена от такса)
Виж повече
Металолеене  (освободена от такса)
Металургия на цветните и благородните метали  (освободена от такса)
Металургия на черните метали  (освободена от такса)
Метрология, акредитация и сертифициране (освободена от такса)
Нанотехнологии и наноматериали (освободена от такса)
Неорганични вещества (освободена от такса)
Обработка на металите чрез пластична деформация  (освободена от такса)
Виж повече
Повърхностно обработване на инженерни материали (Surface Engineering) (по проект ИННОТЕХ ПРО, съвместно с ТУ-София)
Полиграфия (освободена от такса)
Полимерно инженерство (освободена от такса)
Приложна аналитика (освободена от такса)
Природни и синтетични горива (освободена от такса)
Рециклиране на полимери (освободена от такса)
Рециклиране на метални материали (освободена от такса)
Сигурност на стратегически инфраструктури и производства - споделена с БСУ и МВБУ (освободени от такса)
Виж повече
Силикатни материали (освободена от такса)
Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език) (освободена от такса)
Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията  (освободена от такса)
Стопанско управление
Строителни материали (освободена от такса)
Стъкло, керамика и свързващи вещества (освободена от такса)
Технология на високоенергийните материали (освободена от такса)
Технологии за оползатворяване на възобновяеми енергийни източници (по проект ИННОТЕХ ПРО, съвместно с ТУ-София)
Технологично предприемачество (по проект ИННОТЕХ ПРО, съвместно с ТУ-София)
Текстил и кожи и изделия от тях (освободена от такса)
Управление на качеството
Фин органичен синтез (освободена от такса)
Химично и екологично инженерство (на английски език) (освободена от такса)
Виж повече
Химично инженерство (освободена от такса)
Химично инженерство (на немски език) (освободена от такса)
Химични технологии в ядрената енергетика (освободена от такса)
Целулоза, хартия и опаковки (освободена от такса)