Материали и технологии за опто- и микроелектроника

Специалност „ Материали и технологии за опто- и микроелектроника ” е инженерна магистърска специалност, която създава висококвалифицирани специалисти в областта на разработването и производството на материали за микроелектрониката и все по развиващата се оптоелектроника.

Курсът запознава студентите с основните технологични операции при производството на дискретни полупроводникови прибори и интегрални схеми, както и дава представи за наноразмерното състояние, израстването на монокристали с полупроводникови свойства, . Отделено е внимание за техническите подходи в нанотехнологиите и методите за получаване на наноматериали. Дава се информация за приложението на наноматериалите в опто-, микро- и наноелектрониката.

Материалите и технологиите за опто- и микроелектроника са базата на компютърните и комоникационни техники и технологии и завършилите тази специалност инженери намират реализация във всички сфери на съвременните индустрии.

Степен и форма

магистър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер, химик (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

През периода на обучение се набляга на изучаването на профилиращи дисциплини като „Технология на електронните елементи” и „Физика, химия и технология на полупроводниковите материали” и тясно свързани с опто- и микроелектрониката като „Материали с оптични своиства” и „Сензори (материали и технологии)”

Практики и международна мобилност

Студентите получават възможността да се запознаят с работата на много български и чуждестранни научно изследователски центрове. Осигуряват се провеждането на стажове, включително платени, в високотехнологични компании като „Сенсата” и „Оптикс” АД

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 20 седмици под научното ръководството на преподавател от специалността като се избора тема свързана с реалното производство или научноизследователски проблем.

Реализация

Необходимостта от приложение на електрониката и оптоелектрониката като ключова технология в широк спектър от области като комоникационните, машиностроителната, хранителновкусата, химическа, военната  промишленост, транспорт, здравеопазване и много други създава широко поле от професионална изява.

Информация за контакт

Факултет по металургия и материалознание

д-р инж. Тихомир Петров
e-mail: tihomir.petrov@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Теория на кристалния растеж (Израстване на монокристали с полупроводникови свойства)
  • Тънки слоеве (структура, състав, свойства)
  • Материали с оптични свойства
  • Сензори (материали и технологии)