Основни звена

ФАКУЛТЕТИ

Факултет по химични технологии

Факултетът по химични технологии е най-големият в ХТМУ. Научно-преподавателският и учебно-помощен персонал включва 72 преподаватели, от които 7 професори, 29 доценти и 36 асистенти. От тях 4 "Доктор на науките" и 69 "Доктор", а също така 21 химици, лаборанти и техници. Факултетът има утвърдени традиции в обучението на инженерни кадри в областта на химичните технологии. Завършилите образователно-квалификационната степен "Бакалавър" получават професионална квалификация "Инженер-химик" и могат да продължат образованието си в по-високите образователни степени "Магистър" и "Доктор".

В отделните катедри на Факултета по химични технологии се провеждат научни изследвания в актуални и приоритетни за световната научна общност тематики, за което свидетелстват многобройните научни статии на колектива, публикувани във водещи научни издания, които са част от световната система за рефериране, индексиране и оценяване.

Факултет по химично и системно инженерство

Във Факултета по химично и системно инженерство се подготвят висококвалифицирани специалисти конкурентни не само в икономиката на България, но и в чужбина. Обучението се извършва от преподаватели с голям учебно-преподавателски опит и научна квалификация. Общият брой на преподавателите във ФХСИ е 60, от които 27 хабилитирани (20 доценти и 6 професори), като учебно-помощният персонал включва 10 химици, лаборанти и техници. Преподавателите от Факултета поддържат активни международни контакти, като обмен на дипломанти (с Франция), съвместно ръководство на докторанти и др. (с Франция, Германия и др.).

Факултет по металургия и материалознание

Факултетът по металургия и материалознание е утвърден център за подготовка на висококвалифицирани инженерни кадри - бакалаври, магистри и доктори. В България единствено в специалността "Металургия" на ХТМУ се подготвят кадри за всички видове производства на металургичната промишленост, металолеенето и някои клонове на машиностроенето, което я прави уникална за страната. Общият брой на преподавателите във факултета е 63, от които 36 хабилитирани (28 доценти и 8 професори). Учебно-помощният персонал включва 13 химици, лаборанти, техници и др.

ИНСТИТУТИ

Национална банка за промишлени микрорганизми и клетъчни култури към ХТМУ

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) е  създадена от 01.01.1984 година с ПМС № 56/1983 г. като държавна научна бюджетна организация,  приемник на Българската колекция за типови култури (BTCC), основана през 1950 година. От 1999 г. банката е административна структура, по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката. С ПМС № 223 от 28.07.2011 г. НБПМКК е закрита като юридическо лице и е преобразувана в специализиран институт със същото име в структурата на Химикотехнологичен и металургичен университет.

ДЕКАНАТИ

Деканат за продължаващо и дистанционно обучение
Инспектор Милена Митева
тел.: 02/ 81 63 118
e-mail: m_miteva@uctm.eduУЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ