Факултет по химично и системно инженерство

Във Факултета по химично и системно инженерство се подготвят висококвалифицирани специалисти конкурентни не само в икономиката на България, но и в чужбина. Обучението се извършва от преподаватели с голям учебно-преподавателски опит и научна квалификация. Общият брой на преподавателите във ФХСИ е 60, от които 27 хабилитирани (20 доценти и 6 професори), като учебно-помощният персонал включва 10 химици, лаборанти и техници. Преподавателите от Факултета поддържат активни международни контакти, като обмен на дипломанти (с Франция), съвместно ръководство на докторанти и др. (с Франция, Германия и др.).

Специалности

Студентите се приемат в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и могат да продължат след това в останалите образователно-квалификационни степени - "Магистър" и "Доктор" по следните специалности:

 • Автоматика и информационни технологии
 • Биомедицинско инженерство
 • Биотехнологии
 • Биомедицинско инженерство (на български и английски език)
 • Биотехнологии (на български и английски език)
 • Индустриална фармация
 • Индустриален мениджмънт
 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Инженерна информатика
 • Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език, ОКС „Магистър”)
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (на немски език)

Ръководство

Декан:
проф. д-р Нели Георгиева

Катедра: Биотехнология
Кабинет: сгр. A, каб. 229, сгр. Б, каб. 247
тел.: (+359 2) 81-63-308
Е-mail: neli@uctm.edu

Заместник декан:
доц. д-р инж. Димитър Пилев

Катедра: Информатика
Кабинет: сгр. Б, каб. 159
тел.: (+359 2) 81-63-480
Е-mail: pilev@uctm.edu

Експерт по акредитация и качество на обучението:
доц. д-р инж. Силвия Лаврова-Попова

Катедра: Инженерна екология
Кабинет: сгр. A, каб. 304
тел.: (+359 2) 81-63-318
Е-mail: engeco2001@uctm.edu

Инспектор:
инж. Марина Нитова-Спасова

Кабинет: сгр. А, каб. 208
тел.: (+359 2) 81-63-114
Е-mail: fhsi@uctm.edu

Общо събрание на Факултет по химично и системно инженерство

Председател: проф. д-р инж. Атанас Атанасов
Катедра: Информатика
Кабинет: сгр. В, каб. 150
тел.: (+359 2) 81-63-484
E-mail: naso@uctm.edu

Общо събрание на Факултет по химично и системно инженерство

Зам. Председател:
Катедра:
Кабинет:
тел.:
Е-mail:

Документи

Отчетен доклад за 2020 г. изтегли
Комисия по учебни дейности изтегли

Катедри към Факултет по химично и системно инженерство
В структурата на ФХСИ са включени следните катедри:

Катедра "Биотехнология"

Ръководител: доц. д-р инж. Иво Лалов
Кабинет: сгр. Б, каб. 141
тел.: (+359 2) 81-63-313
E-mail: Ivo.lalov@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра: "Инженерна химия"

Ръководител: доц. д-р инж. Чавдар Чилев
Кабинет: сгр. А, каб. 5
тел.: ((+359 2) 81-63-292
Е-mail: havdar_chilev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Автоматизация на производството"

Ръководител: доц. д-р инж. Даниела Бойчева-Гочева
Кабинет: сгр. В, каб. 169
тел.: (+359 2) 81-63-327
E-mail: dani@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра: "Инженерна екология"

Ръководител: доц. д-р инж. Силвия Лаврова-Попова
Кабинет: сгр. А, каб. 304
тел.: (+359 2) 81-63-318
Е-mail: engeco2001@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Икономика и стопанско управление"

Ръководител: доц. д-р Силвия Христова
Кабинет: сгр. Б, каб. 113
тел.: (+359 2) 81-63-494
E-mail: silviahristova@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Информатика"

Ръководител: доц. д-р инж. Димитър Пилев
Кабинет: сгр. Б, каб. 159
тел.: (+359 2) 81-63-480
E-mail: pilev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Математика"

Ръководител: доц. д-р Станислав Славов
Кабинет: сгр. Б, каб. 322A
тел.: (+359 2) 81-63-338
E-mail: stanislavslavov@uctm.edu

Сайт на катедрата