Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЦНИЛ е специализирано звено за аналитични изпитвания и научни изследвания в областта на органичния и неорганичен анализ, използващо съвременни химични и инструментални методи.
ЦНИЛ разполага с лаборатории по: атомна спектрометрия, молекулна спектрометрия, термохимия и топлофизични изпитания, хроматографски анализ, елементен органичен анализ, силикатен анализ, изследване на повърхности.
От 2015 г. в рамките на ЦНИЛ работи Изпитвателен комплекс „ЕКОТЕСТ“ ( ИКЕТ), акредитиран от БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

ЦНИЛ е специализирано звено за аналитични изпитвания и научни изследвания в областта на органичния и неорганичен анализ, използващо съвременни химични и инструментални методи.
ЦНИЛ разполага с лаборатории по: атомна спектрометрия, молекулна спектрометрия, термохимия и топлофизични изпитания, хроматографски анализ, елементен органичен анализ, силикатен анализ, изследване на повърхности.
От 2015 г. в рамките на ЦНИЛ работи Изпитвателен комплекс „ЕКОТЕСТ“ ( ИКЕТ), акредитиран от БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.