Документи

Необходими документи за кандидат-докторанти
Необходими документи за кандидат-докторанти:
  • заявление до ректора на ХТМУ (по образец);
  • автобиография;
  • диплома за завършена ОКС "магистър" с приложение;
  • диплома за завършена ОКС "бакалавър" с приложение;
  • две препоръки от хабилитирани лица;
  • списък на научни публикации и постижения (ако има такива);
  • медицинско свидетелство;
  • документ за платена такса за кандидатстване.
Кандидатите за докторанти подават документите в срок от два месеца след обявяване на конкурса в ДВ.