Акредитация

Институционална акредитация 2018

Институционална акредицация на ХТМУ: 19.07 Валидност на акредитацията: 6 години.
01

Институционална акредитация 2012

Институционална акредицация на ХТМУ: 9.01 Валидност на акредитацията: 6 години.
01
02

Институционална акредитация 2005

Институционална акредицация на ХТМУ: Много добра; Валидност на акредитацията: 6 години.
01
02
03

Акредитирани професионални направления

Професионално направление

Валидна до

Оценка

3.7. Администрация и управление

09. 12. 2021 г.

9,16

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

22.07.2022 г.

9,34

5.6 Материали и материалознание

23.01.2021 г.

9,22

5.10.Химични технологии

30.01.2021 г.

9,42

5.11. Биoтехнологии

27.03.2026 г.

9,41

5.9. Металургия

20.03.2021 г.

9,47

5.13. Общо инженерство

08.12.2023 г.

9,31

Акредитирани научни специалности за ОНС "доктор" на ХТМУ

Наименование

Валидна до:

Оценка

Професионално направление

Докторски програми

.

Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини

26.06.2023 г.

 8,06

1.3 Педагогика на обучението по...

Икономика и управление (по отрасли)

14.01.2020 г.

 8,63

3.8 Икономика

Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

19.05.2020 г.

9,32

4.1 Физически науки

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

19.05.2020 г.

9,48

4.1 Физически науки

Неорганична химия

24.02.2020 г.

9,35

4.2 Химически науки

Органична химия

24.02.2020 г.

9,40

4.2 Химически науки

Аналитична химия

24.02.2020 г.

9,18

4.2 Химически науки

Физикохимия

24.02.2020 г.

9,63

4.2 Химически науки

Химия на високомолекулярните съединения

24.02.2020 г.

9,42

4.2 Химически науки

Биоорганична химия. химия на природните и физиологично активните вещества

24.02.2020 г.

9,42

4.2 Химически науки

Диференциални уравнения

27.10.2020 г.

9,36

4.5 Математика

Информатика

27.10.2020 г.

9,22

4.6 Информатика и компютърни науки

Математическо моделиране и приложение на математиката

27.10.2020 г.

9,22

4.5 Математика

Приложна механика 

15.01.2022 г.

9,50

5.1 Машинно инженерство

Теория на автоматичното управление

29.11.2027 г.

8.48

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Системи с изкуствен интелект

29.11.2027 г.

9,05

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)

29.11.2027 г.

9,05

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление по отрасли

29.11.2027 г.

9,21

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

29.11.2027 г.

9,22

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Промишлена топлотехника

22.05.2020 г.

9,07

5.4 Енергетика

Материалознание и технология на машиностроителните материали

14.12.2024 г.

 9,05

5.6 Материали и материалознание

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

18.03.2022 г.

 9,26

5.9 Металургия

Технологии, машини и системи за леярното производство

18.03.2022 г.

 9,41

5.9 Металургия

Металознание и термична обработка на металите

18.03.2022 г.

 9,03

5.9 Металургия

Металургична топлотехника

18.03.2022 г.

 9,49

5.9 Металургия

Металургия на черните метали

18.03.2022 г.

 9,27

5.9 Металургия

Металургия на цветните и редките метали

18.03.2022 г.

 9,01

5.9 Металургия

Технология на неорганичните вещества

05.02.2022 г.

 9,21

5.10 Химични технологии

Технология на електрохимичните производства

05.02.2022 г.

9,46

5.10 Химични технологии

Технология на финия органичен и биохимичен синтез

15.01.2022 г.

9,40

5.10 Химични технологии

Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост

27.02.2021 г.

 9,22

5.10 Химични технологии

Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали

05.02.2022 г.

9,63

5.10 Химични технологии

Технология на каучук и гума

15.01.2022 г.

9,54

5.10 Химични технологии

Химично съпротивление на материалите и защита от корозия

05.02.2022 г.

9,33

5.10 Химични технологии

Химична технология на влакнестите материали

11.03.2022 г.

 9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи

05.02.2022 г.

 9,47

5.10 Химични технологии

Технология на природните и синтетичните горива

15.01.2022 г.

 9,50

5.10 Химични технологии

Технология на композитните материали

15.01.2022 г.

 9,50

5.10 Химични технологии

Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества

11.03.2022 г.

 9,25

5.10 Химични технологии

Технология на обувното производство

11.03.2022 г.

 9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полиграфичното производство

11.03.2022 г.

 9,02

5.10 Химични технологии

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

11.03.2022 г.

 9,07

5.10 Химични технологии

Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства

11.03.2022 г.

 9,05

5.10 Химични технологии

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

15.01.2022 г.

 9,26

5.10 Химични технологии

Технология на биологично активните вещества

14.12.2024 г.

9,42

5.11 Биотехнологии

Ергономия и промишлен дизайн

08.12.2023 г.

 9,14

5.13 Общо инженерство

Технология за пречистване на водите

19.12.2019 г.

9,33

5.13 Общо инженерство

Технология за пречистване на въздуха

19.12.2019 г.

9,32

5.13 Общо инженерство

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците

19.12.2019 г.

9,21

5.13 Общо инженерство

Системи и устройства за опазване на околната среда

12.05.2023 г.

9,40

5.13 Общо инженерство

Решение за следакредитационен контрол на ХТМУ

01
02