Държавни стипендии

Уважаеми студенти,

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление №90 на МС и критерии и правила, разработени от Комисия, която се назначава в началото на всяка учебна година със заповед на Ректора. В тази комисия 50% от членовете са студенти.

Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета. Основните критерии, по които става класирането на кандидатите са успехът на студента и доходът на семейството.

Размерът на стипендиите варира от 70 до 150 лв. месечно.

Стипендиите се отпускат поотделно за всеки семестър на учебната година:

  • зимен: от октомври до февруари;
  • летен: от март до юли,

Заявление за стипендия, подпечатано в съответната факултетна канцелария и документи за доходи се представят в отдел "Социално-битово обслужване", сгр. А, ет. 4, стая 426, тел: 02/8163 143, г-жа Радка Копцева.

 За повече въпроси можете да пишете на следния e-mail rak@uctm.edu.