Държавни стипендии

Уважаеми студенти,

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление №90 на МС и критерии и правила, разработени от Комисия, която се назначава в началото на всяка учебна година със заповед на Ректора. В тази комисия 50% от членовете са студенти.

Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета. 

Стипендиите се отпускат поотделно за всеки семестър на учебната година:

  • първи: от октомври до февруари;
  • втори: от март до юли,

 

  • Класираните за получаване на стипендии по приоритетни професионални направления и успех (за втори семестър) можете да проверите в индивидуалните си профили https://students.uctm.edu/.