Държавни стипендии

Уважаеми студенти,

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление №90 на МС и критерии и правила, разработени от Комисия, която се назначава в началото на всяка учебна година със заповед на Ректора. В тази комисия 50% от членовете са студенти.

Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета. 

Стипендиите се отпускат поотделно за всеки семестър на учебната година:

  • зимен: от октомври до февруари;
  • летен: от март до юли,

 

Справки и подаване на документи:
сгр. А, ет. 4, ст.427
тел. 02/8163146
e-mail sbo@uctm.edu