Химикотехнологичен и металургичен университет

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Служебният министър на околната среда и водите – възпитаник на ХТМУ

Служебният министър на околната среда и водите – възпитаник на ХТМУ

С указ на президента Румен Радев бе назначено 100 правителство на Република България. Начело на Министерството на околната среда и водите е д-р инж. Росица Карамфилова. Д-р Крамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната среда. Повече от 17 години работи в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), последователно заемайки експертни и ръководни длъжности – от младши експерт до изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Магистър-инженер е по „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София. Защитава успешно докторска степен на тема „Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти“ в ХТМУ, с научен ръководител проф. Лилиана Зашкова. Д-р инж. Росица Карамфилова е работила и като хоноруван преподавател към Факултета по химично и системно инженерство в ХТМУ.

През 2005 г. започва трудовия си стаж в ИАОС към МОСВ и в продължение на 11 години заема различни експертни длъжности в сферата на управление и мониторинг на отпадъците, екологични индикатори, контрол на качеството при инвентаризация на парниковите газове и национален координатор (NFP) към Европейската агенция по околна среда. От 2016 г. заема ръководни позиции към звената за стратегическо планиране и международни програми и проекти в МОСВ.

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда от април 2021 г. Член на Борда на директорите на Европейската агенция по околна среда. Притежава и опит от участие в редица национални и международни проекти в сферата на околната среда.

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

 

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

 • 3 месеца

 • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се от тук  );

 • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи: 16 септември 2022 г. (петък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ученици от Велико Търново гостуваха в ХТМУ

Ученици от Велико Търново гостуваха в ХТМУ

От 27 до 30 юни ученици от ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, гостуваха в лабораториите на ХТМУ. Учениците имаха възможността да проведат лабораторни упражнения в катедрите „Аналитична химия“, „Органична химия“ и „Обща и неорганична химия“.

Ползотворното сътрудничество между Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ и ХТМУ датира повече от 15 години.


Стипендии на Аурубис България за студенти на ХТМУ

Стипендии на Аурубис България за студенти на ХТМУ

Сред настоящите студенти на ХТМУ – София, компанията търси да намери Стипендианти Аурубис България

 

Отговорности:

Да се отнасяте отговорно към курса си на обучение и да преследвате високи академични резултати;

Да търсите проактивно нова информация и да сте готови да се самоусъвършенствате непрекъснато;

Да се запознаете с бизнес модела на Аурубис България и прилаганите в компанията най-добри налични техники, в зависимост от вашите интереси.

 

Изисквания:

Да сте студент в ХТМУ – София по специалност „Металургия на цветните и благородни метали“ или друга;

Да имате отличен или много добър успех от курса на обучение;

Да проявявате интерес за професионално развитие в сферата на преработката на медни концентрати;

Да си поставяте и да преследвате високи цели.

 

Моля, посетете сектор „Кариери“ на сайта на компанията и подайте своята кандидатура онлайн като приложите автобиография и мотивационно писмо тук: https://www.aurubis.com/bulgaria/career/jobs не по-късно от 15.08.2022г.

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на следния адрес: https://www.aurubis.com/bulgaria/responsibility/gdpr

 

За повече информация (ТУК)

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичен и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2021/2022 г. В конкурса могат да участват преподаватели от ХТМУ, назначени на пълен щат и преподаващи в ПН 5.9 „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в Warsaw Management University, Warsaw, Poland под формата на:

 • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 1 месец при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за подаване на документи: 16 септември 2022 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

 

1. Преподаватели по английски език за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 учебни часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства

 • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 5. Технически науки

 • практически опит: не по-малко от 7 години

 • компютърни умения: много добри

 

2. Преподавател по ИКТ за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 учебни часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ХТМУ-София.

 

Изисквания:

 • висше, степен магистър

 • специфични познания в ИКТ

 • опит в работата с Moodle

 • практически опит: не по-малко от 3 години

 • компютърни умения: отлични

 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати автобиография, документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността и заявление за кандидатстване (по приложен образец: за АЕ; за ИКТ) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 15.07.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

 

Избор на експерти по разработване на дигитално съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013

Избор на експерти по разработване на дигитално съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013

 

 

 
 

ПОКАНА

за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по проект BG05M2OP001-2.016-0013,

"Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

 

Уважаеми колеги,

В ХТМУ се изпълнява проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет".

С настоящата покана, каним експерти, работещи по професионално направление 5.10 Химични технологии от ХТМУ да се включат в разработването и внедряването на дигитално образователно съдържание по проекта. Целта на настоящата дейност е да се разработи и внедри дигитално съдържание за новите учебни програми в трите партньорски университета. Ще бъде разработено дигитално съдържание за следните образователни програми:

 1. Бакалавърска програма по „Зелени технологии“ (между ХТМУ и БУ), за която са нужни 2-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 160 часа;

 2. Магистърска програма по „Иновативни технологии за възобновяема енергия“ (между ХТМУ и ЮЗУ), за която са необходими 3-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 240 часа;

 3. Магистърска програма на английски език по „Chemical and Enviromental Engineering“ (между ХТМУ и Университета на Алабама в Хънтсвил), за която са нужни 5-ма експерти от ХТМУ с обща планирана заетост от 400 часа.

Разработеното дигитално съдържание ще бъде внедрено в образователния процес по трите програми, които се планира да стартират в рамките 2022/2023 учебна година. Експертите ще разполагат с необходимите технически средства и софтуерни приложения за подготовка на качествено и иновативно дигитално съдържание. В процеса на внедряване на дигиталното съдържание ще се създаде виртуален университет с онлайн учебни материали, с възможност за моделиране на образователни курсове и среда за онлайн комуникация и сътрудничество, аудио и видео конференции и групова онлайн работа на студенти за целите на образователния процес. Дигиталното образователно съдържание ще бъде разработено, споделяно и използвано съвместно униврситетите за реализиране на общите програми.

 

Заинтересованите колеги за включване като експерти по проекта трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Академичен и преподавателски опит - описание на дисциплините на преподаване и продължителност на преподаване по професионално направление 5.10 Химични технологии.

Минимално изискване:

- от 3 до 7 години опит (включва и докторантура);

- над 7 години опит (включва и докторантура).

 1. Квалификация и опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание.

Минимално изискване: минимум една година опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание.

 

Желаещите колеги за включване като експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по проекта трябва да изпратят молба/заявление за кандидатстване с описание на наличната квалификация и опит в подготовката и дигитализирането на образователно съдържание на емайл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 31 август 2022 г.

 

Кандидатите ще бъдат разгледани от комисия в състав:

 1. проф. д-р инж. Сеня Терзиева – ректор;

 2. проф. д-р Мартин Божинов – зам. ректор и ръководител на проекта;

 3. доц. д-р Райна Бряскова, зам.-ректор и координатор на проекта.

 

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

1. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т. ч. професионална терминология (продължаващо обучение на преподаватели с продължителност 160 учебни часа).

Целта е да се повишат езиковите компетенции на преподавателския състав, което е предпоставка за постигане на възлови цели, поставени пред съвременното европейско висше образование, като: повишаване на броя на привличаните международни специалисти, отговарящи на потребностите както на образователната, така и на предприемаческата стратегии, залегнали в плана за развитие на висшето образование в България; увеличаване на броя на разработените международно ориентирани учебни планове; създаване на нови международни партньорства и мрежи, които да добавят стойност към препредаването в съответните професионални направления.

Участниците ще се обучават в група от 7 човека. Обученията ще се превеждат от преподавател със специфични познания в чуждоезиковото обучение и практически опит не по малко от 7 години (без откъсване от работа със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден).

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионално направление: 5.9;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 36 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

2. Преподаватели, които да се включат с цел обучение по дейност 2.1. – Придобиване и усъвършенстване на дигитални умения (интензивно обучение на преподаватели с продължителност 24 учебни часа).

Придобиването и усъвършенстването на дигиталните умения, включително и използването на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии ще доведе до насърчаване на споделеността на човешките ресурси на българските висши училища, което от своя страна е свързано с оптимизирането на структурата и функционирането на системата на висшето образование. Обучените преподаватели ще придобият умения за: изграждане на интерактивни лекционни курсове и видео лекции; прилагане на различни виртуални образователни среди, средства за добавена реалност, виртуални лаборатории и облачни технологии като част от образователния процес; използване на ИКТ-базираните технологии при обучението на студенти със специални образователни потребности; провеждане на електронно обучение в реално време.

Участниците ще се обучават в група от 5 човека.. Обученията ще се превеждат в базата на ХТМУ от преподавател със специфични познания в областта на ИКТ и практически опит не по-малко от 3 години. Интензивното обучение ще се провежда в рамките на 24 академични часа.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 5.9;

 • Да притежават много добри компютърни умения;

 • С предимство ще се ползват преподаватели на възраст до 36 години.

 

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец (тук);

 

 

Всеки заинтересован за включване като обучаем, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец: за АЕ; за ИКТ) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 15.07.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

 

 

 

Наш колектив с признати патенти в чужбина

Наш колектив с признати патенти в чужбина

На колектива, с ръководител проф. Николай Дишовски, в състав доц. Ирена Михайлова, проф. Лъчезар Радев и гл.ас. Петрунка Малинова от ХТМУ, и доц. Николай Атанасов и доц. Габриела Атанасова от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград бе издаден патент на САЩ № US 11,359,076 B2/14 June 2022 „Състав на еластомерен биокомпозит предназначен за изолиращи слоеве и подложки в гъвкави антени“, резултат от научно-изследователска работа по международен проект, финансиран от Научно-изследователския център за авангардно материалознание при университет „Крал Халид“ в Саудитска Арабия след спечелен конкурс.

От страна на Саудитска Арабия в патента участват проф. Абдула Ал-Сехеми, директор на Центъра за авангардно материалознание и проф. Ахмед Ал-Гамди от Университет „Крал Абдулазис“ в Джеда, Саудитска Арабия. Университет „Крал Абдулазис“ е един от най-престижните университети в страната. Често пъти е попадал в първите 100 университета в света. Според класацията на U.S. News & World Report Best Global University Ranking, за 2022 г. университетът е на 44 място. Проф. Ал-Гамди е доскорошен декан на Факултета по наука към същия университет, в момента е съветник на президента /ректора/ на университета.

Това е трети патент на колективи, ръководени от проф. Н. Дишовски в САЩ,

възникнали в резултат на тяхната изследователска работа по международни

проекти.

В Кралство Саудитска Арабия бе признат и издаден още един патент № SA 10174B1 / 2022 „Състав на композит, предназначен за изолиращи структури и подложки в гъвкави антени“ на колектив, ръководен от проф. Дишовски, възникнал също в резултат на международен проект, изпълнител на който е НИС при ХТМУ.

Освен проф. Дишовски като изобретател в патента от страна на ХТМУ участва гл. ас. д-р Петрунка Малинова, както и колеги от ЮЗУ „Н. Рилски“ доц. Николай Атанасов и доц. Габриела Атанасова.

 

Адрес

Бул. Климент Охридски №8
София, 1756

Контакти

Телефон: +359 2 81 63 120
Имейл: info@uctm.edu

Условия за ползване

Еразъм+
Image
E-SCAPE
Image
"Идеалният кандидат"
Image

Меню