Образователни програми

ХТМУ  е инициатор и партньор в образователните европейски проекти TEMPUS с повече от 30 университета и висши училища от различни европейски страни и е един от водещите български университети в областта на международния академичен обмен с участието си в образователните програми на Европейския съюз – SOCRATESLEONARDO DA VINCICEEPUSGRUNDVIG (ALPINE).

Това позволява на студентите, обучаващи се в ХТМУ да осъществяват частично обучение, да изработват дипломни работи или да провеждат практики в тези страни.

Изготвен е Институционалния договор по линия на програма  SOCRATES ERASMUS.  В рамките на този договор са одобрени 2 проекта за съвместно разработване на учебни планове, за един от които (учебен план за бакалаври по инженерна химия) ХТМУ е координатор. Във втория проект, касаещ магистърската програма по икономика, Университетът е партньор.

В рамките на програма ERASMUS ХТМУ е поканен за участие в  три тематични мрежи THENUCEBIOTECHNET и ECTN.

Програма ERASMUS+ позволява реализирането на обмен на студенти и преподаватели в редица направления.

В Университета е разработена система за Европейски кредити (ECTS) за специализиращите дисциплини и те са отразени в действащите учебни планове.

Продължава и успешното активно сътрудничество на Университета с много немски университети по линия на DAAD. Повече от 10 години в ХТМУ се обучават на немски език по немски учебни планове български студенти в специалността "Химично инженерство", подпомагано финансово от немската фондация. Всяка година наши студенти провеждат стажа си в различни немски университети, изработват дипломните си работи. Не са малко възпитаниците на ХТМУ, които са разработили и разработват докторантури в тези университети. От тази година те вече могат да получават и двойна диплома, съвместно с университета "Ото фон Герике", Магдебург, Германия. Нов елемент от това сътрудничество е обучението в немската специалност и на студенти от страните на бивша Югославия, финансирано от Пакта за стабилност.

В тези международни програми активно участва и Центъра за френскоезично обучение, чиято 10-годишна дейност е насочена към обучение на висококвалифицирани двуезични инженерни кадри, отговарящи на съвременните европейски изисквания по специалността "Индустриална химия" с преподаване на френски език (първата в България). Основна предпоставка за успешно изпълнение на тази задача са използването на учебни планове, програми и пособия на утвърдени университети от Франция, Канада, Белгия и тесните постоянни контакти между преподавателите от тези университети и ХТМУ. Агенция на Франкофонските Университети - AUF.

Project RENES - ERASMUS + Capacity Building

Projet MarMooc – ERASMUS+ Capacity Building