Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

ЛАБОРАТОРИЯ “ИКЕТ“

ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС „ЕКОТЕСТ” при ЦНИЛ – ХТМУ (ИКЕТ) изпълнява изпитвания на проби в съответствие с издадения Сертификат за акредитация, Рег. № 191 ЛИ /08.01.2024 г., със срок на валидност 08.01.2028 г. и приложение – заповед № А 7 от 08.01.2024 г.

В комплекса се извършва изпитване на пластмаси, фенолни смоли, техническа керамика (композити и монолитна керамика)води (с различен произход и приложение); органични съединения, почви при спазване на процедурите и изискванията от утвърдения в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Наръчник по качеството.

...

...