Научни проекти към МОН

  • Проект ИНФРАМАТ е разпределена изследователска инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура, приета с РМС на Р.България №692/21.09.2010 г. и актуализирана с РМС №569/31.07.2014 г. и РМС № 354/29.06.2017. 
Сайт на проекта (EN)  


  • Проект  BG05M2OP001-2.016-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наименование на проекта: „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет“.

Химикотехнологичен и Металургичен Университет чрез катедра "Биотехнология" е ПАРТНьОР в ПН 5.11. Биотехнология по проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема BG05М2ОР001-2.016-0018