CAD/CAE в химичните технологии

    „CAD/CAE в химичните технологии“ е сравнително нова магистърска специалност към професионално направление «Химични технологии», отговаряща на изискванията на интензивното развитие на технологиите и промишленото оборудване. Едно от тези изисквания в съвременната конкурентна среда е необходимостта от средства за скъсяване на сроковете и намаляване на разходите при внедряване на нови производства. Като такова средство в последно време се налага компютърната симулация на технологичните процеси, реализирана на базата на математично моделиране на процесите и компютърни (CAD) модели на средата за тяхната реализация. Това създава ново направление – инженерингова дейност с приложение на компютърни технологии (CAE) и поражда необходимост от специалисти, способни да използват компютърни системи при проектиране, разработване и поддържане на технологични процеси в областта на химическата промишленост.

    Специалността се реализира в редовна и задочна форма , като студентите се обучават да създават геометрични модели на реакторна техника и промишлени агрегати, да свързват геометричните модели на средата с математичните модели на протичащите процеси и да провеждат анализи с помощта на съвременните компютърни технологии. Особено внимание се отделя на компютърната симулация на флуидни потоци, горивни и топлообменни процеси, химични реакции и термо-механични процеси в реактори и пещи.

    Обучението се провежда в три семестъра, от които два са с аудиторни занятия и един за разработване на дипломна работа. Учебният план включва 14 дисциплини, от които две са фундаментални от изборен блок, 8 са специализиращи, по две се разработва курсов проект и в две се разработва курсова научно-приложна работа. Задочното обучение е четири семестъра, като аудиторната заетост е 50% от тази на редовното.

Степен и форма

Степен: Магистър

Форма на обучение: редовна и задочна

Професионална квалификация

Инженер

Компетентности

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “CAD/CAE в химичните технологии” притежава знания и умения, които му дават възможност да:

 • Проектира реактори и промишлени агрегати посредством CAD технологии.
 • Прилага съвременни методи за анализ и контрол на технологични процеси посредством компютърна симулация.
 • Прави предложения за иновации в производствени условия.
 • Разработва, внедрява и валидира модели за компютърна симулация на химични процеси.
 • Осъществява изследователска дейност и интерпретира резултатите от интердисциплинарни научни изследвания, свързани с химичните технологии.
 • Провежда обучение по CAD/CAE приложения на специалисти със средно и висше образование.

 

Практики и международна мобилност

    Студентите, обучавани в специалност  “CAD/CAE в химичните технологии”, могат да участват в дейностите по проект „Студентски практики“ и да получат платена работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от ХТМУ.

    Също така могат да се включат и в образователните мобилности по програма Еразъм+ с продължителност от 3 до 6 месеца в един от 72-та университети от ЕС, с които ХТМУ е сключил договори за Еразъм мобилност.

 

Дипломиране

    Дипломирането по специалността се извършва след разработване на експериментална дипломна работа или технологичен проект.

    Пред дипломният стаж и разработването на дипломната работа се провеждат в периода юни-ноември. Защитата на дипломните работи е в края на месец ноември, а поправителните сесии са през март и юли.

 

Реализация

Студентите завършили “CAD/CAE в химичните технологии” получават степента „магистър“ с професионална квалификация „инженер“ и могат да работят като аналитични специалисти (ръководители или експерти) в:

    - конструкторските и развойните отдели на фирми от химичната промишленост;

    - отделите по ръководство на експлоатацията на химични реактори и топлинни агрегати в практиката на химичната промишленост.

    - центровете за разпространение и внедряване на съвременни решения за инженерно проектиране, управление и производство.

    - колективи за разработване на нови продукти и технологии.

Придобилите степен „магистър“ могат да продължат обучението си у нас или в чужбина за научно-образователната степен „доктор“.

Информация за контакт

Катедра Приложна механика

Доц. Веселин Илиев

Телефон: 0887 642 779

Имейл: veso@uctm.edu

Уебсайт: http://else.uctm.edu/users/Iliev/CAD_CAE/

Ключови дисциплини в програмата

 • CAD – 3D
 • Математично моделиране на технологични процеси
 • Компютърна симулация на хидродинамични процеси
 • Промишлени топлинни устройства – проектиране и CAE анализ
 • Химични реактори – проектиране и CAE анализ