Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията

Магистрите от специалността „Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията” придобиват повишена квалификация за работа в разнообразни структури на всички индустриални клонове със застъпени опазване на околната среда, топлотехника и високотемпературни технологии. Благодарение на оптимално подбрани изравнителни дисциплини от бакалавърските специалности „Енергийна и екологична ефективност в металургията” и „Металургия” става възможно обучението по индивидуални учебни планове,  компенсиращи недостатъчната инженерна и технологична подготовка на кандидати с друго предхождащо образование, и успешното придобиване от тях на някоя от изброените по-долу професионални квалификации.След дипломирането си тези кадри могат да работят на подходящи изпълнителски и ръководни позиции в широк спектър от стопански субекти в частния и обществения сектор, например в производствени, консултантски, проектантски и търговски фирми не само от металургичния, но и от много други браншове.

Степен и форма

магистър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-металург, инженер, химик, еколог (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

Съобразени със съвременното ниво на науката и практиката знания и умения в областта на:
 • екологичното осигуряване на предприятията
 • енергийната ефективност
 • топлотехниката
 • пещните и извънпещните технологични агрегати
 • математичното моделиране на високотемпературни процеси
 • проектирането.

Практики и международна мобилност

Посещения на производствени институции и учебни заведения у нас и в чужбина, финансирани от международни образователни и научно-изследователски програми; възможности за назначаване на работа по време на практическото обучение във водещи български фирми.

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 20 седмици под научното ръководството на преподавател от направлението „Енергийна и екологична ефективност в металургията” с възможност за включване на водещи специалисти от бранша като втори ръководители или консултанти.

Реализация

Завършилите магистри по системи и устройства за опазване на околната среда могат да получат успешно кариерно развитие във всички сфери на съвременното общество – управлението,  научно-изследователската и развойната дейност, промишлеността, търговията и услугите.

Информация за контакт

ХТМУ, катедра „Физична металургия и топлинни агрегати”
направление „Енергийна и екологична ефективност в металургията”
ръководител проф. д-р инж. Райко Станев
каб. 110 – сгр. Б, тел. 00359 2 8163 342
e-mail: stanev@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Промишлени очистващи системи
 • Основи на процесите за оползотворяване на отпадни материални потоци
 • Екологично осигуряване на металургични предприятия
 • Енергийна ефективност в металургията
 • Стандартизация и управление на околната среда