Индустриален мениджмънт

Управлението на процеси, хора и дейности в интегрирано взаимодействие е трудно предизвикателство пред всеки мениджър. Организациите са системи, които имат за цел да удовлетворят изискванията и очакванията на своите клиенти, за да бъдат конкурентоспособни и да имат висока ефективност. Също така е важно как управляват своите ресурси, т.е. тяхната ефикасност. В тази квалификационна степен вие ще  придобиете холистичен поглед върху функциите и елементите на системите и ще можете да вземате адекватни управленски решения в условията на динамична пазарна среда.

Срок на обучение: 3 семестъра в т.ч. 1 семестър - разработване на Дипломна работа

Степен и форма

  • Магистър - редовна и задочна (платена)

Професионална квалификация

  • "Инженер мениджър" по Индустриален мениджмънт

Компетентности

Ще придобиете знания и умения как да управлявате стопанските системи оптимално, съобразявайки всички  аспекти на бизнес средата и да предоставяте на вашите клиенти максимални ползи срещу адекватни и конкурентоспособни цени.

Практики и международна мобилност

Срещата с практиката на водещи фирми и организации в страната и чужбина и тяхното опознаване е в основата на усъвършенстване на вашите знания и опит и постигане на по-висока самоувереност за вашите умения като ръководители.

 

Дипломиране

Официалният край на вашето обучение се осъществява с разработване и защитата на дипломен проект.През този период ще имате възможност да интерпретирате теорията с конкретен стопански обект, да анализирате неговата дейност, да оцените нейната ефективност и ефикасност и да предложите адекватни решения за усъвършенстване пред  компетентна и конструктивна комисия.

Реализация

Придобитите знания, опит и умения ви позволяват да работите като мениджъри   във всички производствени сектори на бизнеса, администрацията и услугите. Интегрираното разбиране на същността на управлението ви дава богат набор от модели, чрез които високо ефективно и рационално да постигате целите на вашите организации.

 

Информация за контакт

катедра "Икономика и стопанско управление"
тел. 02 8163 337; 02 8163 334
e-mail: isu_ofis@mail.bg
www.uctm-isu.com

Р-л катедра: проф.д-р инж. Димитър Тенчев

Ключови дисциплини в програмата

  • Счетоводство
  • Стопанско и трудово право
  • Стратегически мениджмънт
  • Управление на проекти
  • Продуктов мениджмънт