Нанотехнологии и наноматериали

Магистърската програма „Нанотехнологии и наноматериали” в рамките на съвременната образователна система се развива като интердисциплинарна област на научното знание. Студентите получават нови професионални знания свързани със същността и особеностите на наноматериалите, нанопроцесите и нанотехнологиите, с физико-химичните отнасяния на наносистемите, с възможностите за управление на технологичните процеси на нано ниво и създаване на нови функционални материали за специални приложения в електрониката, биологията, медицината, оптиката, съобщителната техника, възобновяемите източници на енергия, машиностроене.

Степен и форма

Магистър, редовно, задочно

Професионална квалификация

Инженер

Компетентности

Магистърската програма „Нанотехнологии и наноматериали” в рамките на съвременната образователна система се развива като интердисциплинарна област на научното знание и се базира на много добрата общообразователна подготовка на студентите – бакалаври познаващи основните принципи и закономерности в химията, инженерните науки и материалознанието. Тук те получават нови професионални знания свързани със същността и особеностите на нанопроцесите и нанотехнологиите, с физико-химичните отнасяния на наносистемите, с възможностите за управление на технологичните процеси на нано ниво и създаване на нови функционални материали за специални приложения в електрониката, биологията, медицината, оптиката, съобщителната техника, възобновяемите източници на енергия, машиностроене.

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в  Тракия Глас АД,

БА Глас АД, Рубин АД, Хан Аспарух АД,

Рока АД, Идеал Стандарт АД, Керос АД,

Техкерамик-М АД, Винербергер АД,

Холсим АД, Титан АД,  Девня цимент АД,  Каолин АД, Сенсата АД,

Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

Магистър

Редовно- 1 година - 3 семестъра Задочно - 2 години – 4 семестъра

Дипломна работа

Реализация

Завършилите специалността могат  успешно да се занимават с научно-изследователски задачи свързани с прогнозиране на състави, избор на технология и управление на технологичните процеси на синтез на наноматериали за конкретно приложение;

Да познават условията за управление на структурата и размерите на частиците;

Да имат познания за съвременните тенденции в развитието на нанотехнологиите и възможностите на техниките за анализ и контрол на материалите;

Завършилите магистърска програма „Нанотехнологии и наноматериали” могат успешно да се реализират в:

научно-изследователски, търговско-икономически, учебно-изследователски центрове и производствени звена ангажирани с разработването на национални и международни проекти, производства и мениджмънт на наноматериали за специални приложение;

Информация за контакт

Ръководител на катедра “Технология на силикатите“ при ХТМУ – София -

проф. д-р инж. Стоян Джамбазов, e-mail: djam@uctm.edu

Катедра Технология на силикатите - тел. (+359 2) 8163 372, 373, 374 и 377.

Ключови дисциплини в програмата

  • Охарактеризиране и свойства на наноструктури и наноматериали
  • Методи за получаване на наночастици и наноструктурирани материали
  • Нанокомпозити
  • Структура, свойства и приложение на графен
  • Приложение на наноструктурираните материали