Водородни технологии

Придобиване на знания, развиване на умения и получаване на компетентности за извършване на научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектантска, конструкторска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на електрохимичните технологии, водородната енергетика и водородната икономика; дейност по приложение на резултати от фундаментални изследвания, разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии за производство и приложение на водорода като енергоносител, напр. комбинирани системи за генериране на електро- и топлинна енергия, горивни елементи, генератори на водород и водородни газови смеси.

Степен и форма

Магистър, редовно и задочно

Професионална квалификация

Инженер-химик, инженер, химик-технолог

Компетентности

Електрохимични технологии, водородна енергетика и водородна икономика; разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии за производство, съхранение и приложение на водорода като енергоносител – водородни генератори, горивни елементи, ко-генерационни технологии и устройства, както и авангардни материали във водородната енергетика

Практики и международна мобилност

Участие в национални и международни образователни и научни програми, възможност за стажове и практики във водещи университети и фирми в страни с водещи икономики в сферата на енергийните технологии.

Дипломиране

Защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия, включваща най-малко трима хабилитирани преподаватели с компетентност по специалността

Реализация

научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектантска, конструкторска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на електрохимичните водородни технологии, приложение на резултати от фундаментални изследвания, разработване и внедряване на нови технологии и материали,

Информация за контакт

Проф. Мартин Божинов, катедра Физикохимия и Център по водородни технологии, тел. +359 889 298 679, електронна поща martin@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Електрохимични процеси във водородните технологии
  • Физикохимични основи на водородната енергетика
  • Високотемпературни електрохимични технологии
  • Технология на горивните елементи
  • Водород и възобновяеми източници