Биотехнологии

Целта на обучението в ОКС “Магистър” по специалността “Биотехнологии” е да се задълбочи и профилира подготовката в съответствие с придобитата преди това ОКС “Бакалавър”, а също така се осъществява и широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобиване на ОКС “Магистър”, за завършили друга техническа, или природо-научна специалност. В тази образователна степен се осъществява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, а също и научно-изследователска и научно-приложна дейност с отношение към проблемите на биотехнологичното производство и приложението на различни биопродукти.

Степен и форма

Магистър, редовно, задочно

Професионална квалификация

биотехнолог или Инженер-биотехнолог (в зависимост от придобитата професионална квалификация в ОКС „Бакалавър“)

Компетентности

Дипломираният инженер с ОКС “Магистър” умее:
 • да планира, организира и управлява производствено-техноло­гич ните процеси в различните отрасли на биотехнологичната промишленост;
 • да управлява и контролира качеството и безопасността на сурови­ните, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция и вторичните продукти;
 • да ръководи и провежда необходимите органолептични и физи­кохимични анализи;
 • да изследва, моделира и оптимизира всички механични, физични, физикохимични и технологични операции в отделните сектори на отрасли на биотехнологичната промишленост;
 • да оразмерява, регулира, оптимизира работните параметри на технологичното обзавеждане на предприя тията в отрасли на биотехнологичната промишленост;
 • да провежда специализирано обучение на специалисти със средно и висше образование;
 • да усъвършенства знанията си и да повишава квалификацията си, както самостоятелно, така и чрез продължаване на обучението си в ОНС “доктор”.
 • да участва в разработването на национални и международни проекти;
 • да осъществява бизнес-комуникации;
 • да проектира предприятия и технологични линии за нуждите на подотраслите на биотехнологичната промишленост;

Практики и международна мобилност

Студентите по време на своето обучение се включват активно в програмите за международна мобилност – Еразмус +.

Дипломиране

Редовно обучение – 2 семестъра

Задочно обучение – 3 семестъра

В зависимост от бакалавърската степен

Реализация

Дипломираните инженери с ОКС “Магистър” намират професионална реализация в научно-изследователски и производствени звена на всички сектори и отрасли на биотехнологичната промишленост.

Информация за контакт

проф. д-р инж. Данчо Даналев - Ръководител катедра

e-mail: danalev@uctm.edu

телефон: 02/8163 399

Ключови дисциплини в програмата

 • Пробиотици

 • Биотехнологични системи за възобновяема енергия

 • Получаване на биоетанол

 • Технология на специалните вина

 • Хранителни добавки

 • Биотехнологично третиране и оползотворяване на растителни суровини