Целулоза, хартия и опаковки

В процеса на обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” по специалността „Целулоза, хартия и опаковки” се прилагат традиционни и иновативни образователни стратегии. Студентите получават задълбочена теоретична подготовка и широк набор от практически умения, като за целта се използват лаборатории със специализирана апаратура, както в университета, така и в реална работна среда. Освен това е застъпено проблемно-ориентираното обучение, което е технологично подкрепено чрез е-образователни технологии. Всички дейности се развиват и отчитат в рамките на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS).

Степен и форма

ОКС Магистър

Професионална квалификация

химик-технолог

Компетентности

Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър”  по специалност „Целулоза, хартия и опаковки” са високо-квалифицирани инженер-химици със задълбочени знания и умения за анализ, контрол и оптимизация на технологичните процеси, необходими за превръщане на възобновяемите растителни суровини в голямо разнообразие от биопродукти – хартия, биоразградими опаковки, биогорива, биоенергия, композитни материали и други. Дипломираните студенти са компетентни да извършват научно-изследователска, проектантска, организационна и ръководна дейност при производството на различни видове хартии; потребителски, транспортни, активни и интелигентни опаковки; целулоза и модифицирани целулозни продукти; биогорива и други. Запознати са с автоматизацията и управлението на химикотехнологичните процеси, основите на организацията и планирането на производството, техническата безопасност и действащите политики в опазването на околната среда.

Практики и международна мобилност

Специалността е единствена в страната за изучаване на технологичните процеси, необходими за превръщане на растителните суровини в редица биопродукти – хартия, опаковки, биогорива, биоенергия, композити и други. Обучението по специалността дава възможност да се придобият знания и умения за успешна реализация като инженер-химици, технолози и мениджъри с основна роля в управлението и контрола на устойчиви производства с екологична насоченост в световен мащаб. Специалистите в областта на биорифайнинга на растителните суровини, хартията и опаковките са конкурентноспособни и умеят творчески да прилагат научните познания.

Студентите имат възможност за мобилност по образователни международни програми.

Дипломиране

Специалността се завършва с разработване на дипломна работа и защита пред Държавна Изпитна Комисия

Реализация

Придобитите по време на обучението знания и умения дават възможност за професионална реализация на инженер-химика в производствени, проектантски, консултантски и търговски фирми, изследователски и изпитвателни лаборатории, национални и чуждестранни институции, както и възможност за развитие на собствен бизнес в областта на биопродуктовото инженерство.

Информация за контакт

доц. д-р инж. Татяна Божкова – Р-л катедра/ в. 235

доц. д-р инж. Веска Лашева – отговорник учебна дейност/ в. 233

 

Ключови дисциплини в програмата


  • „Физикохимични процеси при получаване и избелване на влакнести материали“
  • „Специални видове хартии“
  • „Модифициране на дървесината и целулозата“
  • „Конструиране и проектиране на изделия от хартия и картон“
  • „Химични спомагателни вещества в целулозно-хартиеното производство“
  • „Консервация и реставрация на хартия“