Силикатни материали

Специалността  „Силикатни материали”  развива надстроечни знания, умения и компетентности за организационно-технологична, проекто-конструкторска, научно-изследователска и маркетингова дейност свързана със синтеза на нови силикатни материали за специални приложения като оптични, конструкционни, термоустойчиви, химически устойчиви, радиационно устойчиви, биоинертни, биоактивни и др. видове материали за нуждите на техниката, медицината, енергетиката, химическата промишленост и др.

 Студентите получават знания и умения свързани с прогнозирането на материали с предварително зададени свойства и области на приложение, способности да управляват и контролират процесите на синтез и взаимовръзката състав - метод на получаване – структура –свойства - област на приложение.

Степен и форма

Магистър,  редовно, задочно

Професионална квалификация

Инженер

Компетентности

В процеса на обучение се прилагат традиционни образователни стратегии за теоретично и практическо обучение с лабораторна работа, също така  и индивидуално базирано обучение и др. съвременни гъвкави методи за обучение.

Студентите получават познания и умения по съвременните достижения в областта на химията и физиката на твърдото тяло, физикохимията, колоидната химия, механиката на материалите, запознават се със  съвременните модерни нетрадиционни методи за синтез на специални керамични, композитни и стъкловидни материали, могат да управляват структурата и техните свойства, запознават се с  инженерно-техническите съоръжения за производство, усвояват съвременните методи за химичен и технологичен контрол и стандартизиране на специалните силикатни материали.

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в  Тракия Глас АД,

БА Глас АД, Рубин АД, Хан Аспарух АД,

Рока АД, Идеал Стандарт АД, Керос АД,

Техкерамик-М АД, Винербергер АД,

Холсим АД, Титан АД,  Девня цимент АД,

 Каолин АД, Сенсата АД,

Международна мобилност по програма

Еразъм+

Дипломиране

Магистър

Редовно- 1 година - 3 семестъра Задочно - 2 години – 4 семестъра

Дипломна работа

 

Реализация

Разностранната насоченост на специалността "Силикатни  материали" дава мобилност при реализиране на подготвяните кадри.

Завършилите магистърската специалност "Силикатни материали" могат да се реализират в следните области:

Научноизследователски, проектански, търговско-икономически и производствени звена ангажирани с производството на специални силикатни и труднотопими неметални материали и техния мениджмънт

Те могат да бъдат назначавани като изследователи, специалисти-технолози, конструктори, търговски представители, началници на цехови участъци и лаборатории.

Експерти и одит на производствени предприятия и селщни системи.

Преподаватели в средни и висши училища и университети.

Информация за контакт

Ръководител на катедра “Технология на силикатите“ при ХТМУ – София -

проф. д-р инж. Стоян Джамбазов, e-mail: djam@uctm.edu

Катедра Технология на силикатите - тел. (+359 2) 8163 372, 373, 374 и 377.

 

Ключови дисциплини в програмата

  • Специални керамични материали
  • Спектроскопия на труднотопими неметални материали
  • Нови стъкловидни и стъклокристални материали
  • Хибридни материали
  • Грубодисперсни системи