Автоматика и информационни технологии

Обучението осигурява приемственост с фундаменталната и специализиращата подготовка, получени от образователно-квалификационната степен бакалавър на специалността „Автоматика и информационни технологии” и задълбочаване на фундаменталната подготовка, в съчетание с профилиране в областта на автоматиката и информационните технологии.

Магистрите по АИТ получават задълбочена подготовка по основните и съвременни проблеми в областта на автоматиката, компютърните науки, техническите и софтуерни средства и приложения на информационните технологии за участие в процесите на дигитилизация на индустрията и обществото в България и чужбина, и справяне с предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция.

Степен и форма

ОКС „магистър“

Професионална квалификация

Магистър инженер по автоматика и информационни технологии

Компетентности

 • Задълбочени познания по приложна математика, приложна статистика и усвояват новите за тях програмни езици С, С++ и Java.
 • Умения да прилагат методите за съвременно управление като оптимално, адаптивно и робастно управление, управлението на базата на математични модели и интелигентно управление.
 • Познават и прилагат методите и средите за обработка на сигнали, данни и разпознаването на образи.
 • Прилагат и развиват съвременните информационни технологии на базата на авангардни дисциплини като Интернет технологии за управление, информационно моделиране и мениджмънт на данни.
 • Могат да провеждат системен анализ, математично моделиране на процеси и системи, и теория на големите системи, изследване на операции и вземане на решения.

Практики и международна мобилност

По време на следването могат да вземат участие в практики, стажове, както и да проведат части от обучението си в чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти.

Дипломиране

Разработка на дипломна работа с теоретична или практическа насоченост и нейната защита пред  Държавна изпитна комисия

Реализация

 • В отделите на Научно-изследователски, проектански и инженерингови фирми по изграждането на информационни и управляващи системи;
 • В управленски и изпълнителски звена на индустриалната и непроизводствените сфери;
 • В предприятия и фирми с предмет на дейност създаване, производство, експлоатация и сервиз на средства за автоматизация;
 • Да продължат образованието си у нас и в чужбина в следващите образователни степени

Информация за контакт

По време на следването могат да вземат участие в практики, стажове, както и да проведат части от обучението си в чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти.

Ключови дисциплини в програмата

 • Оптимални, робастни и адаптивни системи
 • Интелигентни системи за управление
 • Управление на базата на модели
 • Разпознаване на образи
 • Информационни и управляващи системи
 • Интернет технологии за управление