Електрохимия и защита от корозия

В специалност “Електрохимия и защита от корозия” студентите-магистри получават широкопрофилна теоретична и практическа подготовка в областта на електрохимичните методи за повърхностна обработка и защита на материалите от корозия, на електрохимичните устройства за съхранение и генериране на електричество (батерии и акумулатори), на теорията и практиката на електролизните процеси и тези за получаване и контрол на покрития от метали, сплави и композити, на електрохимичните методи за синтез на неорганични и органични вещества.

Степен и форма

Редовно обучение (1.5 години - 3 семестъра) 

Задочно обучение (2 години - 4 семестъра)

Професионална квалификация

Инженер-химик
Химик-технолог

Компетентности

Завършващите специалността ЕЗК са пълноценно   подготвени  за разбиране на теорията и практиката на повърхностната обработка и защита на материалите от корозия, на електрохимичния синтез и електрохимичните устройства за съхранение и генериране на електричество, на получаването на галванични покрития,. Знанията, свързани с решаване на екологични и енергийни проблеми е сред най-важните им компетенции.

Практики и международна мобилност

Студентите от специалност ЕЗК могат да бъдат ангажирани в международни програми за обучение (ERASMUS и други), както и да участват в научно-изследователски национални и университетски проекти и форуми. Обучението се осъществява по кредитна система за оценка на знанията, с което дипломите за завършено висше образование са съпоставими с европейските.

Дипломиране

Завършващите специалността ЕЗК се дипломират след успешно положен набор от изпити по изучаваните дисциплини и проведен преддипломен стаж в производствени компании в България или чужбина. Дипломата за инженер-химик или химик-технолог (в зависимост от бакалавърската степен) се получава след защита на дипломна работа.

Дипломна работа

Реализация

Завършилите специалността ЕЗК могат да се реализират в производствени, проектантски, консултантски, търговски фирми, машиностроителни и металодобивни предприятия, както и в научно-изследователски групи. Те могат да работят и в области като  биоелектрохимията и алтернативните устройства за съхранение и генериране на електроенергия, които са сред най-авангардните  технологии на съвремието и бъдещето.   Завършилите специалността ЕЗК могат да заемат нормативно-сравними длъжности и в страните- членки на ЕС.

Информация за контакт

Катедра "Неорганични и електрохимични производства"

Ръководител: доц. д-р инж. Катя Игнатова

Тел: (+359 2) 81 63 2254, Моб. +359 898 79 50 03, Е-mail: ignatova@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • “Електрохимични генератори на ток”
  • “Теория на корозионните процеси”
  • “Електролизни процеси”
  • “Електроокисление и редукция”
  • “Теоретична електрохимия”.