Металолеене

Металолеенето е един от най-предизвикателните производствени високотехнологични процеси, изискващи задълбочени научни познания и е  основен метод за получаване на заготовки и готови детайли от черни и цветни метали и техни сплави.

Наред със специализиращите металургични дисциплини се изучават и теоретични основи на леярското производство, специални стомани и чугуни, специални сплави на цветни метали и топлинна работа на металните леярски форми.

Степен и форма

Магистър, редовно/задочно обучение

Професионална квалификация

инженер-металург

Компетентности

По време на обучението студентите се запознават с теоретичните основи на процесите на формиране на отливката в това число хидравличните, кристализационните и топлинните процеси, както и процесите на свиване на метала. И въз основа на теоретични познания ще могат да оптимизират възможностите и методите за въздействие върху тези процеси. Усвояват се знания и практически умения за леярските сплави на цветни и черни метали, характеризиращи се със специфични свойства и приложение, които не са изучавани в бакалавърската степен.

Практики и международна мобилност

Студентите получават подкрепа от най-големите фирми в България свързани с производството на черни, цветни метали и металолеене.

Преподавателите от катедра, поддържат творчески контакти с научно-изследователски Институти, предприятия и фирми от страната и чужбина, като Московският институт за стомани и сплави, Техническият факултет в Бор към Университета в Белград, Политехниката в Ченстохова- Полша, Ахенският Mеталургичен Университет и т.н.

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 20 седмици под научното ръководството на преподавател от професионалното направление

Реализация

Завършилите бакалаври могат да получат успешно кариерно развитие във всички сфери на добивната металургия, както и в съществуващите над 112 леярски производства в страната

Информация за контакт

ХТМУ, Факултет по металургия и материалознание,

Катедра "Металургични технологии, електротехника и електроника"

доц. д-р инж. Румен Петков, e-mail: cast_rum@uctm.edu

ас. инж. Мария Кръстева, e-mail: mariqkrasteva@gmail.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Теория на леярските процеси
  • Теория на формовъчните процеси
  • Специални стомани и чугуни
  • Специални сплави на цветните метали