Химични технологии в ядрената енергетика

Придобиване на знания, развиване на умения и получаване на компетентности за извършване на научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектантска, конструкторска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на водно-химичните режими и корозията на материалите в в ядрени централи II-III поколение, както и научноизследователска и развойна дейност за режимите и деградацията на материалите в ядрени централи IV поколение.

Степен и форма

Магистър, редовно и задочно

Професионална квалификация

Инженер-химик, инженер, химик-технолог

Компетентности

Завършилите " ХИМИЧНИ технологии в ядрената енергетика " ще бъдат в състояние да извършват научни изследвания, технологично развитие и внедряване в областта на  водната химия и корозия в ядрени централи II-III поколение, както и научноизследователска и развойна дейност за ядрени централи от IV поколение.

Практики и международна мобилност

Участие в национални и международни образователни и научни програми, възможност за стажове и практики във водещи университети и фирми в страни с водещи икономики в сферата на енергийните технологии.

Дипломиране

Защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия, включваща най-малко трима хабилитирани преподаватели с компетентност по специалността

Реализация

Във всички клонове на националната и световната икономика -  фундаментални научни изследвания, разработване на нови и подобрения на съществуващите технологии на  ядрената енергия,  а именно,  реактори с кипящ слой и вода под налягане, както и суперкритични реактори, реактори с бързи неутрони и високотемпературни експериментални реактори.

Информация за контакт

Проф. Мартин Божинов, катедра Физикохимия и Център по водородни технологии, тел. +359 889 298 679, електронна поща martin@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Електрохимични процеси във високотемпературни електролити
  • Корозионни процеси в ядрената енергетика
  • Водно-химичен режим на първи и втори контур на ядрени реактори
  • Материали за ядрената енергетика
  • Защита от корозия в ядрената енергетика